ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/05/2010 屌càt你 [yue] 屌càt你 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 月光 [yue] 月光 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 唂精上腦 [yue] 唂精上腦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 青BB [yue] 青BB ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 天使 [yue] 天使 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 天才 [yue] 天才 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 香港語言學學會粵語拼音方案 [yue] 香港語言學學會粵語拼音方案 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 二奶 [yue] 二奶 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 邋遢 [yue] 邋遢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 污糟 [yue] 污糟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 埋单 [yue] 埋单 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 屌那媽化閪 [yue] 屌那媽化閪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 點càt知 [yue] 點càt知 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 你諗你 [yue] 你諗你 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 好lãn搞笑 [yue] 好lãn搞笑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 是㞗但 [yue] 是㞗但 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 càt頭 [yue] càt頭 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2010 屌那媽 [yue] 屌那媽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 大㞗鑊 [yue] 大㞗鑊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 把lãn [yue] 把lãn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/05/2010 屌lãn你 [yue] 屌lãn你 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 懵lãn [yue] 懵lãn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 理lãn你 [yue] 理lãn你 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 做乜lãn嘢 [yue] 做乜lãn嘢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 冬瓜豆腐 [yue] 冬瓜豆腐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 咸鱼白菜 [yue] 咸鱼白菜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 整色整水 [yue] 整色整水 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 似模似样 [yue] 似模似样 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 共同犯罪 [yue] 共同犯罪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2010 犯罪主体 [yue] 犯罪主体 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ