ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 Bundesliga-hår [da] Bundesliga-hår ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2012 de er her [da] de er her ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 han [da] han ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 forbrydelse [da] forbrydelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 udsolgt [da] udsolgt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 vagt [da] vagt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 palmquist [da] palmquist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 kjolen [da] kjolen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Rågeleje [da] Rågeleje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 bagatel [da] bagatel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 heroppe [da] heroppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 selvlyde [da] selvlyde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 vokaler [da] vokaler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 åbenhed [da] åbenhed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 benægte [da] benægte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 grund [da] grund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Bjergegaard [da] Bjergegaard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 domino [da] domino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Perlen [da] Perlen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Lina [da] Lina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Glyngøre [da] Glyngøre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Hambrosgade [da] Hambrosgade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Balkonen [da] Balkonen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 jydsk [da] jydsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Nygade [da] Nygade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Lindevej [da] Lindevej ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Bryghuset [da] Bryghuset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Blomme [da] Blomme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 skørbug [da] skørbug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 vitaminmangel [da] vitaminmangel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ