ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Zanzibar [en] Zanzibar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] Lester B. Pearson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Albania [en] Albania ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Republic of Angola [en] Republic of Angola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] Kingdom of Belgium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Ascension Island [en] Ascension Island ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Aruba [en] Aruba ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Republic of Austria [en] Republic of Austria ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Republic of Belarus [en] Republic of Belarus ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Bermuda [en] Bermuda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] Republic of Bolivia ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Botswana [en] Botswana ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 fellatio [en] fellatio ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Cambodia [en] Cambodia ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Bosnia [en] Bosnia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 commonwealth [en] commonwealth ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Belgium [en] Belgium ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Keeling Islands [en] Keeling Islands ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Belinda [en] Belinda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 jungle [en] jungle ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 squash [en] squash ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 vaccine [en] vaccine ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Loralei [en] Loralei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] Kingdom of Cambodia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 bid [en] bid ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] Commonwealth of Australia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 energetics [en] energetics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2008 fantasy [en] fantasy ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2008 scrimped [en] scrimped ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ