ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Hólmgeir [is] Hólmgeir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Rögnvaldur [is] Rögnvaldur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 fjögurra [is] fjögurra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 þristur [is] þristur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Okjökull [is] Okjökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Hverfisgata [is] Hverfisgata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Eiðistorg [is] Eiðistorg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 gæsahúð [is] gæsahúð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Elliðavogur [is] Elliðavogur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Fjallsjökull [is] Fjallsjökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Heinabergsjökull [is] Heinabergsjökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2015 Fláajökull [is] Fláajökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Strokkur [is] Strokkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Snæfellsjökull [is] Snæfellsjökull ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2009 Mývatn [is] Mývatn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 vegvisir [is] vegvisir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 herbergi [is] herbergi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2009 Umferðarmiðstöð [is] Umferðarmiðstöð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 007 [is] 007 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Guðleifsdóttir [is] Guðleifsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 móðir [is] móðir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Siglufjörður [is] Siglufjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Hallgrímskirkja [is] Hallgrímskirkja ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2009 sæll [is] sæll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 sæl [is] sæl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 öngull [is] öngull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 menn ársins [is] menn ársins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Eidur Gudjohnsen [is] Eidur Gudjohnsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 skriftagangur [is] skriftagangur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2009 Keflavík [is] Keflavík ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ