ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/04/2016 кумылетым [chm] кумылетым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2016 йолташем [chm] йолташем ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/04/2016 куржым [chm] куржым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2016 чонжыланат [chm] чонжыланат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2016 изат-влак [chm] изат-влак ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 семмастар [chm] семмастар ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сатулаш [chm] сатулаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 семсавыртыш [chm] семсавыртыш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 яра [chm] яра ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 шогалшаш [chm] шогалшаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 садераҥдаш [chm] садераҥдаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сеҥыме [chm] сеҥыме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саламлыме [chm] саламлыме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рвеземдымаш [chm] рвеземдымаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рожаҥдаш [chm] рожаҥдаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рашкалтарыше [chm] рашкалтарыше ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сеҥалтмаш [chm] сеҥалтмаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сеҥыше [chm] сеҥыше ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 серымаш [chm] серымаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 самырыкын [chm] самырыкын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сатулымо [chm] сатулымо ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сатулык [chm] сатулык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саламлалтме [chm] саламлалтме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сакыраҥмаш [chm] сакыраҥмаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 савырымаш [chm] савырымаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сийзе [chm] сийзе ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сай-уда [chm] сай-уда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сагыныше [chm] сагыныше ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 роҥгедаш [chm] роҥгедаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сакланымаш [chm] сакланымаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ