ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

ep_nl

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

ep_nl ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 De moeder de vrouw  [nl] De moeder de vrouw  ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Wij smachten naar [nl] Wij smachten naar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 Tintelend [nl] Tintelend ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 1994 [nl] 1994 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2018 ziektegebonden [nl] ziektegebonden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2017 nagellakheld [nl] nagellakheld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2017 vervuiling [nl] vervuiling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 onder andere [nl] onder andere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 bromfietsster [nl] bromfietsster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 clanmoeder [nl] clanmoeder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 looppiste [nl] looppiste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 lemmeten [nl] lemmeten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 drugteam [nl] drugteam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 scharde [nl] scharde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 Willemin [nl] Willemin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 openingsrace [nl] openingsrace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 haamhout [nl] haamhout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 tournooispel [nl] tournooispel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 waterequivalent [nl] waterequivalent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 repelen [nl] repelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 heloot [nl] heloot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 nakermis [nl] nakermis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 koopsignaal [nl] koopsignaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 vetweiden [nl] vetweiden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 zomerrally [nl] zomerrally ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 sneakpreview [nl] sneakpreview ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 opensourcelicentie [nl] opensourcelicentie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 authenticatie [nl] authenticatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 operatesk [nl] operatesk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2017 zielenlijden [nl] zielenlijden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ