ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Sólheimar [is] Sólheimar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Háitindur [is] Háitindur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 best er að smíða meðan járnið er heitt [is] best er að smíða meðan járnið er heitt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 aldrei er góð vísa of oft kveðin [is] aldrei er góð vísa of oft kveðin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Tungufoss [is] Tungufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Mosfellsdalur [is] Mosfellsdalur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) [is] Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Prestagil [is] Prestagil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Ægishjálmr [is] Ægishjálmr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2017 Vörðufell [is] Vörðufell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ