ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/04/2010 Björk [is] Björk ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
22/04/2010 Með blóðnasir [is] Með blóðnasir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 lítill [is] lítill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 breiður [is] breiður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 þunnt [is] þunnt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 umferð [is] umferð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 harður [is] harður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 erfitt [is] erfitt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 auðvelt [is] auðvelt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 leiðinlegur [is] leiðinlegur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 meðaltal [is] meðaltal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 spennandi [is] spennandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 slæmur [is] slæmur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 dásamlegt [is] dásamlegt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 stórkostlegu [is] stórkostlegu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 útistandandi [is] útistandandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 hlýðinn [is] hlýðinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 kurteis [is] kurteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 góður [is] góður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 gilt [is] gilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 einkennilegur [is] einkennilegur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 skrítið [is] skrítið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 skemmtilegur [is] skemmtilegur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 skýjað [is] skýjað ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 sólríka [is] sólríka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 trygg [is] trygg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 fyndið [is] fyndið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 upplýsandi [is] upplýsandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 gagnlegt [is] gagnlegt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 mikilvægt [is] mikilvægt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ