ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
26/04/2010
Björk ਉਚਾਰਨ
Björk [is] 2 ਵੋਟਾਂ
22/04/2010
Með blóðnasir ਉਚਾਰਨ
Með blóðnasir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
lítill ਉਚਾਰਨ
lítill [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
breiður ਉਚਾਰਨ
breiður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
þunnt ਉਚਾਰਨ
þunnt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
umferð ਉਚਾਰਨ
umferð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
harður ਉਚਾਰਨ
harður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
erfitt ਉਚਾਰਨ
erfitt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
auðvelt ਉਚਾਰਨ
auðvelt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
leiðinlegur ਉਚਾਰਨ
leiðinlegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
meðaltal ਉਚਾਰਨ
meðaltal [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
spennandi ਉਚਾਰਨ
spennandi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
slæmur ਉਚਾਰਨ
slæmur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
dásamlegt ਉਚਾਰਨ
dásamlegt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
stórkostlegu ਉਚਾਰਨ
stórkostlegu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
útistandandi ਉਚਾਰਨ
útistandandi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
hlýðinn ਉਚਾਰਨ
hlýðinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
kurteis ਉਚਾਰਨ
kurteis [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
góður ਉਚਾਰਨ
góður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
gilt ਉਚਾਰਨ
gilt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
einkennilegur ਉਚਾਰਨ
einkennilegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
skrítið ਉਚਾਰਨ
skrítið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
skemmtilegur ਉਚਾਰਨ
skemmtilegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
skýjað ਉਚਾਰਨ
skýjað [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
sólríka ਉਚਾਰਨ
sólríka [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
trygg ਉਚਾਰਨ
trygg [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
fyndið ਉਚਾਰਨ
fyndið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
upplýsandi ਉਚਾਰਨ
upplýsandi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
gagnlegt ਉਚਾਰਨ
gagnlegt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010
mikilvægt ਉਚਾਰਨ
mikilvægt [is] 0 ਵੋਟਾਂ