ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/02/2017 eilean a'bhogha [gd] eilean a'bhogha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2017 Eilean a'Bhuth [gd] Eilean a'Bhuth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 balquhidder [sco] balquhidder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Glover (Scotsman) [sco] Glover (Scotsman) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 rum [sco] rum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 winter dyke [sco] winter dyke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Strathisla [sco] Strathisla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Bennett [sco] Bennett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Ben Macdhui [sco] Ben Macdhui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 balintore [sco] balintore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 alvie [sco] alvie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 MacFionnlaidh [sco] MacFionnlaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Milnathort [sco] Milnathort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Ewen Vernal [sco] Ewen Vernal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 skara brae [sco] skara brae ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Kinross-shire [sco] Kinross-shire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Duncan Chisholm [sco] Duncan Chisholm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 Julie Fowlis [sco] Julie Fowlis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 St Kilda [sco] St Kilda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2014 claidheamh-mór [gd] claidheamh-mór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2014 ned [sco] ned ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 Math dha rìribh! [gd] Math dha rìribh! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 slán dhuit [gd] slán dhuit ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 muinntir [gd] muinntir ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 creideamh [gd] creideamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 creideas [gd] creideas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 a' creidsinn [gd] a' creidsinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 creidsinn [gd] creidsinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 a' comharrachadh [gd] a' comharrachadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2014 comhartaich [gd] comhartaich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ