ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 안쪽으로 [ko] 안쪽으로 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 경로사상 [ko] 경로사상 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 -과 결혼하다 [ko] -과 결혼하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 왼쪽의 [ko] 왼쪽의 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 헤어스타일 [ko] 헤어스타일 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 이메일 주소 [ko] 이메일 주소 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 아이오아이 [ko] 아이오아이 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 시주 [ko] 시주 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 해국 [ko] 해국 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 신나 [ko] 신나 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 오리고기 [ko] 오리고기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 부지런한 [ko] 부지런한 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 당신은 매우 귀엽다 [ko] 당신은 매우 귀엽다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 나는 매우 겸손 [ko] 나는 매우 겸손 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 나는 아주 영리하다 [ko] 나는 아주 영리하다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 내가 매우 아름답습니다 [ko] 내가 매우 아름답습니다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 전완 [ko] 전완 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 전흉부 [ko] 전흉부 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 둔부 [ko] 둔부 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 반폐인 [ko] 반폐인 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 과외학습 [ko] 과외학습 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 일으켜요 [ko] 일으켜요 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 시각장애의 [ko] 시각장애의 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 맥딜리버리 [ko] 맥딜리버리 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 예끼 [ko] 예끼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 벨크로 [ko] 벨크로 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 다이얼 [ko] 다이얼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 베이스마운트 [ko] 베이스마운트 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 라이딩 [ko] 라이딩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2017 윤락 [ko] 윤락 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ