ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 krakki [is] krakki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 tímamót [is] tímamót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 leiðbeining [is] leiðbeining ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 mikilvægi [is] mikilvægi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 hagsmunir [is] hagsmunir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 atvinnuleysi [is] atvinnuleysi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 ketill [is] ketill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 kústur [is] kústur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 kúgun [is] kúgun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 afsökun [is] afsökun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 aldin [is] aldin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 atriði [is] atriði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 arður [is] arður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 átt [is] átt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 þroskahömlun [is] þroskahömlun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 upplýsingar [is] upplýsingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 launráð [is] launráð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 bylting [is] bylting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 hreyfill [is] hreyfill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 vísundur [is] vísundur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 dáleiðsla [is] dáleiðsla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 strompur [is] strompur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 musteri [is] musteri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 múður [is] múður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 lækning [is] lækning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 rembingur [is] rembingur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 hitamælir [is] hitamælir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 barátta [is] barátta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 kjötæta [is] kjötæta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2011 öskufall [is] öskufall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ