ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
vél ਉਚਾਰਨ
vél [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
Alma Rut ਉਚਾਰਨ
Alma Rut [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
Daði Böðvarsson ਉਚਾਰਨ
Daði Böðvarsson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
Hlaupsigar ਉਚਾਰਨ
Hlaupsigar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
hefðbunið ਉਚਾਰਨ
hefðbunið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
Dýrason ਉਚਾਰਨ
Dýrason [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
vonlenska ਉਚਾਰਨ
vonlenska [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
fjærstýring ਉਚਾਰਨ
fjærstýring [is] 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2020
Malasía ਉਚਾਰਨ
Malasía [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
Brimar ਉਚਾਰਨ
Brimar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
Héðinsey ਉਚਾਰਨ
Héðinsey [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
samkomutakmarkanna ਉਚਾਰਨ
samkomutakmarkanna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
Fóstbræður ਉਚਾਰਨ
Fóstbræður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
Hljóðeðlisfræði ਉਚਾਰਨ
Hljóðeðlisfræði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
hrævareldur ਉਚਾਰਨ
hrævareldur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
Pylsur ਉਚਾਰਨ
Pylsur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
í kringum sig ਉਚਾਰਨ
í kringum sig [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
Kaupir þú flugelda? ਉਚਾਰਨ
Kaupir þú flugelda? [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
vogvængjur ਉਚਾਰਨ
vogvængjur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
lægt ਉਚਾਰਨ
lægt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
hefðbundnar ਉਚਾਰਨ
hefðbundnar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
grös ਉਚਾਰਨ
grös [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
stöðuvötn ਉਚਾਰਨ
stöðuvötn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
jöklar ਉਚਾਰਨ
jöklar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
sækja í sig veðrið ਉਚਾਰਨ
sækja í sig veðrið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
venjur og siðir ਉਚਾਰਨ
venjur og siðir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
siðir ਉਚਾਰਨ
siðir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2020
brúðkaupsveislur ਉਚਾਰਨ
brúðkaupsveislur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020
Ásheimar ਉਚਾਰਨ
Ásheimar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/11/2020
hljóðleikhús ਉਚਾਰਨ
hljóðleikhús [is] 0 ਵੋਟਾਂ