ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
umrenninga ਉਚਾਰਨ
umrenninga [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
íbúatala ਉਚਾਰਨ
íbúatala [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
Tryggvi Hrafn Haraldsson ਉਚਾਰਨ
Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
maturinn ਉਚਾਰਨ
maturinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
hausar ਉਚਾਰਨ
hausar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
hausarnir ਉਚਾਰਨ
hausarnir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
heimilið ਉਚਾਰਨ
heimilið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
heimilin ਉਚਾਰਨ
heimilin [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
ástandið ਉਚਾਰਨ
ástandið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
Göngugatan ਉਚਾਰਨ
Göngugatan [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
gráðugur ਉਚਾਰਨ
gráðugur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
tíðkast ਉਚਾਰਨ
tíðkast [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
Eigum við að fara og fá okkur te? ਉਚਾਰਨ
Eigum við að fara og fá okkur te? [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
te ਉਚਾਰਨ
te [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
ríðum ਉਚਾਰਨ
ríðum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
Hann var handtekinn fyrir hnupl. ਉਚਾਰਨ
Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
hnupl ਉਚਾਰਨ
hnupl [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. ਉਚਾਰਨ
Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018
té ਉਚਾਰਨ
[is] 0 ਵੋਟਾਂ