ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 umrenninga [is] umrenninga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 íbúatala [is] íbúatala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] Tryggvi Hrafn Haraldsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 maturinn [is] maturinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 hausar [is] hausar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 hausarnir [is] hausarnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 heimilið [is] heimilið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 heimilin [is] heimilin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 ástandið [is] ástandið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 Göngugatan [is] Göngugatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 gráðugur [is] gráðugur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 tíðkast [is] tíðkast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 te [is] te ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 ríðum [is] ríðum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 hnupl [is] hnupl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 [is] té ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ