ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/06/2018 レジャー施設 [ja] レジャー施設 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 流行する [ja] 流行する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 撃ちのめす [ja] 撃ちのめす ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 気障り [ja] 気障り ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 免除する [ja] 免除する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 真っ青な [ja] 真っ青な ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 鮮やかな [ja] 鮮やかな ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 包装する [ja] 包装する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 焦熱地獄 [ja] 焦熱地獄 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 寄附 (きふ) [ja] 寄附 (きふ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 小憩 [ja] 小憩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 埋蔵する [ja] 埋蔵する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 走行する [ja] 走行する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 天下御免 [ja] 天下御免 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 放置する [ja] 放置する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 和解する [ja] 和解する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 抗議する [ja] 抗議する ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 背徳行為 [ja] 背徳行為 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 すごかった [ja] すごかった ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 下4桁 [ja] 下4桁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 日本馬(にほんうま) [ja] 日本馬(にほんうま) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 解除料 [ja] 解除料 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2018 居続ける [ja] 居続ける ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 健やかな [ja] 健やかな ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 ひやっとする [ja] ひやっとする ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 合います [ja] 合います ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 合って [ja] 合って ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 頂いて [ja] 頂いて ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 定額小為替 [ja] 定額小為替 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2018 汲み上げる [ja] 汲み上げる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ