ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

wertxi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

wertxi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Rósóttur [is] Rósóttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Rauðfeldsgjá [is] Rauðfeldsgjá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Pálsfjall [is] Pálsfjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Þverártindsegg [is] Þverártindsegg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Vestmannaeyjabær [is] Vestmannaeyjabær ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Kermóafoss [is] Kermóafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Gaffal [is] Gaffal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 frábæran [is] frábæran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Drífandi [is] Drífandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Skúmhöttur [is] Skúmhöttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Vetrarljóð [is] Vetrarljóð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 tölvuleikir [is] tölvuleikir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Galgviður [is] Galgviður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Gullaldur [is] Gullaldur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 dropasteinskerti [is] dropasteinskerti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Mýrkjartan [is] Mýrkjartan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Járnsíða [is] Járnsíða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Jóln [is] Jóln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 líflát [is] líflát ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Salka Valka [is] Salka Valka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Talarðu [is] Talarðu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 spes [is] spes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 valdamikill [is] valdamikill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Skógafoss [is] Skógafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 tortryggja [is] tortryggja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 hvaðan [is] hvaðan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 skipgengur [is] skipgengur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 skáld [is] skáld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 öfugmælavísa [is] öfugmælavísa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2019 Breiðitindur [is] Breiðitindur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ