ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Sæl og blessuð ਉਚਾਰਨ
Sæl og blessuð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Mér líður vel ਉਚਾਰਨ
Mér líður vel [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Smáradóttir ਉਚਾਰਨ
Smáradóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Lundarreykjadalur ਉਚਾਰਨ
Lundarreykjadalur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Barónsstígur ਉਚਾਰਨ
Barónsstígur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Fagriskógur ਉਚਾਰਨ
Fagriskógur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Svarfaðardalur ਉਚਾਰਨ
Svarfaðardalur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
ánægjulegt ਉਚਾਰਨ
ánægjulegt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Björk Eiðsdóttir ਉਚਾਰਨ
Björk Eiðsdóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
teiknar ਉਚਾਰਨ
teiknar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
geitskegg ਉਚਾਰਨ
geitskegg [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
tennurnar ਉਚਾਰਨ
tennurnar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Valentínusardagurinn ਉਚਾਰਨ
Valentínusardagurinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
of seint ਉਚਾਰਨ
of seint [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
skyndibita ਉਚਾਰਨ
skyndibita [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
steinsofnar ਉਚਾਰਨ
steinsofnar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
að flýta sér ਉਚਾਰਨ
að flýta sér [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
að kveikja ਉਚਾਰਨ
að kveikja [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
að hreyfa ਉਚਾਰਨ
að hreyfa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
frönskunámskeiði ਉਚਾਰਨ
frönskunámskeiði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
sef ਉਚਾਰਨ
sef [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Ég fer á fætur ਉਚਾਰਨ
Ég fer á fætur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Grímur Hákonarson ਉਚਾਰਨ
Grímur Hákonarson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
á næturvöktum ਉਚਾਰਨ
á næturvöktum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020
Sigurður Sigurjónsson ਉਚਾਰਨ
Sigurður Sigurjónsson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020
gælunöfn ਉਚਾਰਨ
gælunöfn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020
eyðurnar ਉਚਾਰਨ
eyðurnar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020
ýmislegt ਉਚਾਰਨ
ýmislegt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020
tölvu ਉਚਾਰਨ
tölvu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020
Guðnadóttir ਉਚਾਰਨ
Guðnadóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ