ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

wertxi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

wertxi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Sæl og blessuð [is] Sæl og blessuð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Mér líður vel [is] Mér líður vel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Smáradóttir [is] Smáradóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Lundarreykjadalur [is] Lundarreykjadalur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Barónsstígur [is] Barónsstígur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Fagriskógur [is] Fagriskógur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Svarfaðardalur [is] Svarfaðardalur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 ánægjulegt [is] ánægjulegt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Björk Eiðsdóttir [is] Björk Eiðsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 teiknar [is] teiknar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 geitskegg [is] geitskegg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 tennurnar [is] tennurnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Valentínusardagurinn [is] Valentínusardagurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 of seint [is] of seint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 skyndibita [is] skyndibita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 steinsofnar [is] steinsofnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 að flýta sér [is] að flýta sér ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 að kveikja [is] að kveikja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 að hreyfa [is] að hreyfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 frönskunámskeiði [is] frönskunámskeiði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 sef [is] sef ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Ég fer á fætur [is] Ég fer á fætur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Grímur Hákonarson [is] Grímur Hákonarson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 á næturvöktum [is] á næturvöktum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2020 Sigurður Sigurjónsson [is] Sigurður Sigurjónsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020 gælunöfn [is] gælunöfn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020 eyðurnar [is] eyðurnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020 ýmislegt [is] ýmislegt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020 tölvu [is] tölvu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2020 Gudnadottir [is] Gudnadottir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ