ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 eta [is] eta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þrjóta [is] þrjóta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þreyja [is] þreyja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þramma [is] þramma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Þrasa [is] Þrasa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þvinga [is] þvinga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þroskast [is] þroskast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þrá [is] þrá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þreifa [is] þreifa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þrauka [is] þrauka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Þorna [is] Þorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 hjaltalin [is] hjaltalin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 úlnlið [is] úlnlið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þora [is] þora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þola [is] þola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þjóna [is] þjóna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þjást [is] þjást ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 Steina [is] Steina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þinglýsa [is] þinglýsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þjálfa [is] þjálfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 þjá [is] þjá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 armur [is] armur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 sunnan [is] sunnan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 háls [is] háls ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 blátönn [is] blátönn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 lifur [is] lifur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 fingur [is] fingur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 búkur [is] búkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 munnur [is] munnur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 öxl [is] öxl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ