ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
eta ਉਚਾਰਨ
eta [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þrjóta ਉਚਾਰਨ
þrjóta [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þreyja ਉਚਾਰਨ
þreyja [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þramma ਉਚਾਰਨ
þramma [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
Þrasa ਉਚਾਰਨ
Þrasa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þvinga ਉਚਾਰਨ
þvinga [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þroskast ਉਚਾਰਨ
þroskast [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þrá ਉਚਾਰਨ
þrá [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þreifa ਉਚਾਰਨ
þreifa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þrauka ਉਚਾਰਨ
þrauka [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
Þorna ਉਚਾਰਨ
Þorna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
hjaltalin ਉਚਾਰਨ
hjaltalin [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
úlnlið ਉਚਾਰਨ
úlnlið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þora ਉਚਾਰਨ
þora [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þola ਉਚਾਰਨ
þola [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þjóna ਉਚਾਰਨ
þjóna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þjást ਉਚਾਰਨ
þjást [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
Steina ਉਚਾਰਨ
Steina [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þinglýsa ਉਚਾਰਨ
þinglýsa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þjálfa ਉਚਾਰਨ
þjálfa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
þjá ਉਚਾਰਨ
þjá [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
armur ਉਚਾਰਨ
armur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
sunnan ਉਚਾਰਨ
sunnan [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
háls ਉਚਾਰਨ
háls [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
blátönn ਉਚਾਰਨ
blátönn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
lifur ਉਚਾਰਨ
lifur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
fingur ਉਚਾਰਨ
fingur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
búkur ਉਚਾਰਨ
búkur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
munnur ਉਚਾਰਨ
munnur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010
öxl ਉਚਾਰਨ
öxl [is] 0 ਵੋਟਾਂ