ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 בּחצי-חינם [he] בּחצי-חינם ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 צֶ׳כיָה [he] צֶ׳כיָה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 אסמכתא [he] אסמכתא ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 אֵיתָן [he] אֵיתָן ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 תהלוכה [he] תהלוכה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 הישתגע [he] הישתגע ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 בְּחַיַי [he] בְּחַיַי ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2014 שַמָשׁ [he] שַמָשׁ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2011 עדיף [he] עדיף ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2011 כובע [he] כובע ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2011 סימנייה [he] סימנייה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2010 ציצית [he] ציצית ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 דיקנות [he] דיקנות ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 ובוז [he] ובוז ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 חקיך׃ [he] חקיך׃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 עדתיך [he] עדתיך ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 בפקדיך [he] בפקדיך ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 tevye [he] tevye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 אפילה [he] אפילה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 Tal Ben Haim [he] Tal Ben Haim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 Nebhi'im [he] Nebhi'im ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 דיבוק [he] דיבוק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 התגלות [he] התגלות ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 Kabbalah [he] Kabbalah ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2010 חַוָּה [he] חַוָּה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 מלכות [he] מלכות ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2010 יסוד [he] יסוד ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2010 הוד [he] הוד ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2010 גלגול הנשמות [he] גלגול הנשמות ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2010 חסד [he] חסד ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ