ਜਿਨ ਚੀਨੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਜਿਨ ਚੀਨੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
  • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
  • 三十 ਉਚਾਰਨ 三十
  • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
  • 一百 ਉਚਾਰਨ 一百
  • 人 ਉਚਾਰਨ
  • 將 ਉਚਾਰਨ
  • Shaanxi ਉਚਾਰਨ Shaanxi
  • 傻逼 ਉਚਾਰਨ 傻逼
  • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਜਿਨ ਚੀਨੀ)?