ਜਿਨ ਚੀਨੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਜਿਨ ਚੀਨੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 太原 ਉਚਾਰਨ 太原
  • 悬掛 ਉਚਾਰਨ 悬掛
  • 搬迁 ਉਚਾਰਨ 搬迁
  • 砹 ਉਚਾਰਨ
  • 吃饭 ਉਚਾਰਨ 吃饭
  • 矽 ਉਚਾਰਨ
  • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
  • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
  • 三十 ਉਚਾਰਨ 三十
  • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਜਿਨ ਚੀਨੀ)?