ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • m² ਉਚਾਰਨ
  • ruĝigi ਉਚਾਰਨ ruĝigi
  • % ਉਚਾਰਨ %
  • µ ਉਚਾਰਨ µ
  • € ਉਚਾਰਨ
  • ♯ ਉਚਾਰਨ
  • ⛢ ਉਚਾਰਨ
  • ♮ ਉਚਾਰਨ
  • ♣ ਉਚਾਰਨ
  • ♓︎ ਉਚਾਰਨ ♓︎

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ)?