ਗਾਨ ਚੀਨੀ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਗਾਨ ਚੀਨੀ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 再见 ਉਚਾਰਨ 再见
  • 大衣 ਉਚਾਰਨ 大衣
  • 达 ਉਚਾਰਨ
  • 到 ਉਚਾਰਨ
  • 动 ਉਚਾਰਨ
  • 阶段 ਉਚਾਰਨ 阶段
  • 解读 ਉਚਾਰਨ 解读
  • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
  • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
  • 人 ਉਚਾਰਨ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਗਾਨ ਚੀਨੀ)?