ਕੇਂਦਰੀ ਅਤਲਾਸ ਤਮਜ਼ਿਗ਼ਤ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤਲਾਸ ਤਮਜ਼ਿਗ਼ਤ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤਲਾਸ ਤਮਜ਼ਿਗ਼ਤ)?