ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

abbreviation

abbreviation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • bike ਉਚਾਰਨ bike [en]
 • playa ਉਚਾਰਨ playa [es]
 • etc. ਉਚਾਰਨ etc. [en]
 • ok ਉਚਾਰਨ ok [en]
 • TV ਉਚਾਰਨ TV [en]
 • DNA ਉਚਾਰਨ DNA [en]
 • DVD ਉਚਾਰਨ DVD [es]
 • gent ਉਚਾਰਨ gent [nl]
 • ma ਉਚਾਰਨ ma [it]
 • mal ਉਚਾਰਨ mal [fr]
 • BAE ਉਚਾਰਨ BAE [en]
 • mono ਉਚਾਰਨ mono [es]
 • foi ਉਚਾਰਨ foi [fr]
 • og ਉਚਾਰਨ og [no]
 • KFC ਉਚਾਰਨ KFC [en]
 • Ajax ਉਚਾਰਨ Ajax [nl]
 • Nazi ਉਚਾਰਨ Nazi [en]
 • ice ਉਚਾਰਨ ice [en]
 • esa ਉਚਾਰਨ esa [es]
 • va ਉਚਾਰਨ va [es]
 • FAQ ਉਚਾਰਨ FAQ [en]
 • suv ਉਚਾਰਨ suv [ja]
 • SEM ਉਚਾਰਨ SEM [pt]
 • who's ਉਚਾਰਨ who's [en]
 • IMO ਉਚਾਰਨ IMO [en]
 • siema ਉਚਾਰਨ siema [pl]
 • sax ਉਚਾਰਨ sax [en]
 • WWF ਉਚਾਰਨ WWF [de]
 • API ਉਚਾਰਨ API [is]
 • MSN ਉਚਾਰਨ MSN [en]
 • ALS ਉਚਾਰਨ ALS [de]
 • contraction ਉਚਾਰਨ contraction [en]
 • EMI ਉਚਾਰਨ EMI [la]
 • yolo ਉਚਾਰਨ yolo [nl]
 • BTW ਉਚਾਰਨ BTW [en]
 • bi ਉਚਾਰਨ bi [da]
 • UFO ਉਚਾਰਨ UFO [en]
 • SMS ਉਚਾਰਨ SMS [en]
 • rui ਉਚਾਰਨ rui [pt]
 • prom ਉਚਾਰਨ prom [en]
 • tam ਉਚਾਰਨ tam [sv]
 • cru ਉਚਾਰਨ cru [fr]
 • GPS ਉਚਾਰਨ GPS [en]
 • ci ਉਚਾਰਨ ci [it]
 • CPR ਉਚਾਰਨ CPR [en]
 • Brit ਉਚਾਰਨ Brit [en]
 • pseudo ਉਚਾਰਨ pseudo [en]
 • FML ਉਚਾਰਨ FML [en]
 • św. ਉਚਾਰਨ św. [pl]
 • ADSL ਉਚਾਰਨ ADSL [en]
 • cm ਉਚਾਰਨ cm [en]
 • km ਉਚਾਰਨ km [de]
 • sup ਉਚਾਰਨ sup [sv]
 • EMEA ਉਚਾਰਨ EMEA [en]
 • RSVP ਉਚਾਰਨ RSVP [en]
 • pa ਉਚਾਰਨ pa [pl]
 • ca. ਉਚਾਰਨ ca. [de]
 • L.E.D. ਉਚਾਰਨ L.E.D. [en]
 • śp. ਉਚਾਰਨ śp. [pl]
 • St ਉਚਾਰਨ St [en]
 • LVMH ਉਚਾਰਨ LVMH [fr]
 • C.E.O. ਉਚਾਰਨ C.E.O. [en]
 • prof ਉਚਾਰਨ prof [nl]
 • abridgment ਉਚਾਰਨ abridgment [en]
 • we'd've ਉਚਾਰਨ we'd've [en]
 • dea ਉਚਾਰਨ dea [it]
 • tid ਉਚਾਰਨ tid [sv]
 • W.A.G. ਉਚਾਰਨ W.A.G. [en]
 • truncate ਉਚਾਰਨ truncate [en]
 • YMCA ਉਚਾਰਨ YMCA [en]
 • dpi ਉਚਾਰਨ dpi [en]
 • jen ਉਚਾਰਨ jen [eo]
 • ROTFL ਉਚਾਰਨ ROTFL [en]
 • NSFW ਉਚਾਰਨ NSFW [en]
 • LDAP ਉਚਾਰਨ LDAP [en]
 • IP ਉਚਾਰਨ IP [en]
 • GDP ਉਚਾਰਨ GDP [en]
 • cal ਉਚਾਰਨ cal [es]
 • IQ ਉਚਾਰਨ IQ [cs]
 • aga ਉਚਾਰਨ aga [cs]
 • mm ਉਚਾਰਨ mm [fi]
 • BRB ਉਚਾਰਨ BRB [en]
 • Chevy ਉਚਾਰਨ Chevy [en]
 • char (data) ਉਚਾਰਨ char (data) [en]
 • RSHA ਉਚਾਰਨ RSHA [de]
 • IPA ਉਚਾਰਨ IPA [en]
 • BHP ਉਚਾਰਨ BHP [pl]
 • ett ਉਚਾਰਨ ett [sv]
 • 256k ਉਚਾਰਨ 256k [en]
 • advert ਉਚਾਰਨ advert [en]
 • shortening ਉਚਾਰਨ shortening [en]
 • MP ਉਚਾਰਨ MP [en]
 • dox ਉਚਾਰਨ dox [za]
 • tase ਉਚਾਰਨ tase [fi]
 • TIR ਉਚਾਰਨ TIR [tt]
 • CDU ਉਚਾਰਨ CDU [de]
 • co-op ਉਚਾਰਨ co-op [en]
 • rev ਉਚਾਰਨ rev [en]
 • AAA ਉਚਾਰਨ AAA [en]
 • FTW ਉਚਾਰਨ FTW [en]