ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

abbreviations

abbreviations ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • carbs ਉਚਾਰਨ carbs [en]
 • AI ਉਚਾਰਨ AI [nl]
 • fig ਉਚਾਰਨ fig [en]
 • sci ਉਚਾਰਨ sci [it]
 • DIY ਉਚਾਰਨ DIY [en]
 • i.e. ਉਚਾਰਨ i.e. [en]
 • e.g. ਉਚਾਰਨ e.g. [en]
 • A.D. ਉਚਾਰਨ A.D. [en]
 • OMG ਉਚਾਰਨ OMG [en]
 • GPS ਉਚਾਰਨ GPS [fr]
 • ab ਉਚਾਰਨ ab [de]
 • lax ਉਚਾਰਨ lax [sv]
 • pvp ਉਚਾਰਨ pvp [en]
 • lab ਉਚਾਰਨ lab [en]
 • KPMG ਉਚਾਰਨ KPMG [en]
 • Fnac ਉਚਾਰਨ Fnac [fr]
 • TÜV ਉਚਾਰਨ TÜV [de]
 • CAE ਉਚਾਰਨ CAE [es]
 • itt ਉਚਾਰਨ itt [en]
 • aka ਉਚਾਰਨ aka [en]
 • NBC ਉਚਾਰਨ NBC [en]
 • RER ਉਚਾਰਨ RER [fr]
 • HACCP ਉਚਾਰਨ HACCP [en]
 • Staffs ਉਚਾਰਨ Staffs [en]
 • croc ਉਚਾਰਨ croc [fr]
 • LA (Los Angeles) ਉਚਾਰਨ LA (Los Angeles) [en]
 • LGBT ਉਚਾਰਨ LGBT [en]
 • hetero ਉਚਾਰਨ hetero [pt]
 • ez ਉਚਾਰਨ ez [eu]
 • ny ਉਚਾਰਨ ny [hu]
 • decal ਉਚਾਰਨ decal [en]
 • GB (storage) ਉਚਾਰਨ GB (storage) [en]
 • IRC ਉਚਾਰਨ IRC [en]
 • dept ਉਚਾਰਨ dept [en]
 • Co Ltd ਉਚਾਰਨ Co Ltd [en]
 • CMOS ਉਚਾਰਨ CMOS [en]
 • HR ਉਚਾਰਨ HR [de]
 • lav ਉਚਾਰਨ lav [hr]
 • RGB ਉਚਾਰਨ RGB [en]
 • jpg ਉਚਾਰਨ jpg [en]
 • ACS ਉਚਾਰਨ ACS [es]
 • PVC ਉਚਾਰਨ PVC [de]
 • W3C ਉਚਾਰਨ W3C [en]
 • CIA ਉਚਾਰਨ CIA [en]
 • WTF ਉਚਾਰਨ WTF [en]
 • ICMP ਉਚਾਰਨ ICMP [en]
 • RFID ਉਚਾਰਨ RFID [en]
 • 50p ਉਚਾਰਨ 50p [en]
 • ARG ਉਚਾਰਨ ARG [sv]
 • RGBA ਉਚਾਰਨ RGBA [es]
 • MPEG ਉਚਾਰਨ MPEG [en]
 • TNT ਉਚਾਰਨ TNT [fr]
 • FYI ਉਚਾਰਨ FYI [en]
 • SQRT ਉਚਾਰਨ SQRT [en]
 • SSL ਉਚਾਰਨ SSL [en]
 • ITIL ਉਚਾਰਨ ITIL [en]
 • ESL ਉਚਾਰਨ ESL [en]
 • SOX ਉਚਾਰਨ SOX [en]
 • xoxo ਉਚਾਰਨ xoxo [pt]
 • O.E.R. ਉਚਾਰਨ O.E.R. [en]
 • E.T.A. ਉਚਾਰਨ E.T.A. [en]
 • V.O.A. ਉਚਾਰਨ V.O.A. [en]
 • WACC ਉਚਾਰਨ WACC [en]
 • PM ਉਚਾਰਨ PM [en]
 • EIU ਉਚਾਰਨ EIU [en]
 • mbps ਉਚਾਰਨ mbps [en]
 • DX (abbreviation) ਉਚਾਰਨ DX (abbreviation) [en]
 • D.A.W. ਉਚਾਰਨ D.A.W. [en]
 • e-print ਉਚਾਰਨ e-print [en]
 • OSI ਉਚਾਰਨ OSI [et]
 • ISI ਉਚਾਰਨ ISI [ro]
 • FLO ਉਚਾਰਨ FLO [la]
 • NFC ਉਚਾਰਨ NFC [en]
 • UX ਉਚਾਰਨ UX [en]
 • UKLA ਉਚਾਰਨ UKLA [en]
 • targa ਉਚਾਰਨ targa [it]
 • B.A. ਉਚਾਰਨ B.A. [en]
 • IAO ਉਚਾਰਨ IAO [en]
 • FBI ਉਚਾਰਨ FBI [en]
 • 20k ਉਚਾਰਨ 20k [en]
 • MB ਉਚਾਰਨ MB [en]
 • I.S.O. ਉਚਾਰਨ I.S.O. [en]
 • SETI ਉਚਾਰਨ SETI [en]
 • MPH ਉਚਾਰਨ MPH [en]
 • K.O. ਉਚਾਰਨ K.O. [en]
 • RZA ਉਚਾਰਨ RZA [en]
 • BCG ਉਚਾਰਨ BCG [pt]
 • larp ਉਚਾਰਨ larp [en]
 • CCC ਉਚਾਰਨ CCC [en]
 • HRT ਉਚਾਰਨ HRT [en]
 • BFF ਉਚਾਰਨ BFF [en]
 • nyse ਉਚਾਰਨ nyse [en]
 • GCC ਉਚਾਰਨ GCC [en]
 • Nr ਉਚਾਰਨ Nr [de]
 • NAWF ਉਚਾਰਨ NAWF [en]
 • NURBS ਉਚਾਰਨ NURBS [de]
 • IRS ਉਚਾਰਨ IRS [en]
 • III ਉਚਾਰਨ III [en]
 • TMI ਉਚਾਰਨ TMI [en]
 • esb ਉਚਾਰਨ esb [tr]