ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

abuelo

abuelo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • dede ਉਚਾਰਨ dede [tr]
  • avu ਉਚਾਰਨ avu [fi]
  • dedek ਉਚਾਰਨ dedek [sl]
  • ntatemoholo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ntatemoholo [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • paparu'au ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paparu'au [rap] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • paparuau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paparuau [rap] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • awki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ awki [ay] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • chedky ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chedky [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • granp'pa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ granp'pa [srn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ