ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Acronym

Acronym ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • LOL ਉਚਾਰਨ LOL [en]
 • que ਉਚਾਰਨ que [ca]
 • wimp ਉਚਾਰਨ wimp [en]
 • dom ਉਚਾਰਨ dom [pl]
 • Ole ਉਚਾਰਨ Ole [da]
 • NASA ਉਚਾਰਨ NASA [en]
 • ASICS ਉਚਾਰਨ ASICS [en]
 • TARDIS ਉਚਾਰਨ TARDIS [en]
 • AIDS ਉਚਾਰਨ AIDS [en]
 • wombat ਉਚਾਰਨ wombat [en]
 • ROFL ਉਚਾਰਨ ROFL [en]
 • mur ਉਚਾਰਨ mur [fr]
 • asap ਉਚਾਰਨ asap [en]
 • IMO ਉਚਾਰਨ IMO [en]
 • GNU ਉਚਾਰਨ GNU [en]
 • USB ਉਚਾਰਨ USB [en]
 • acronym ਉਚਾਰਨ acronym [en]
 • brunch ਉਚਾਰਨ brunch [en]
 • QWERTY ਉਚਾਰਨ QWERTY [en]
 • prom ਉਚਾਰਨ prom [en]
 • AMOLED ਉਚਾਰਨ AMOLED [en]
 • UNICEF ਉਚਾਰਨ UNICEF [pt]
 • CAPTCHA ਉਚਾਰਨ CAPTCHA [en]
 • ASCII ਉਚਾਰਨ ASCII [en]
 • op ਉਚਾਰਨ op [da]
 • IMAX ਉਚਾਰਨ IMAX [en]
 • sonar ਉਚਾਰਨ sonar [en]
 • Gerd ਉਚਾਰਨ Gerd [ca]
 • aha ਉਚਾਰਨ aha [sv]
 • midi ਉਚਾਰਨ midi [fr]
 • LSD ਉਚਾਰਨ LSD [en]
 • EBITDA ਉਚਾਰਨ EBITDA [es]
 • stor ਉਚਾਰਨ stor [da]
 • SATA ਉਚਾਰਨ SATA [fi]
 • kde ਉਚਾਰਨ kde [cs]
 • IHOP ਉਚਾਰਨ IHOP [en]
 • WTF ਉਚਾਰਨ WTF [en]
 • UNCITRAL ਉਚਾਰਨ UNCITRAL [en]
 • MOOC ਉਚਾਰਨ MOOC [en]
 • HD ਉਚਾਰਨ HD [de]
 • ENIAC ਉਚਾਰਨ ENIAC [en]
 • horeca ਉਚਾਰਨ horeca [nl]
 • BRB ਉਚਾਰਨ BRB [en]
 • crud ਉਚਾਰਨ crud [en]
 • PETA (acronym) ਉਚਾਰਨ PETA (acronym) [en]
 • AWOL ਉਚਾਰਨ AWOL [en]
 • ott ਉਚਾਰਨ ott [en]
 • N.A.T.O. ਉਚਾਰਨ N.A.T.O. [en]
 • GAAP ਉਚਾਰਨ GAAP [nl]
 • ITIL ਉਚਾਰਨ ITIL [en]
 • lawl ਉਚਾਰਨ lawl [en]
 • coft ਉਚਾਰਨ coft [en]
 • Recist ਉਚਾਰਨ Recist [en]
 • CRISIL ਉਚਾਰਨ CRISIL [en]
 • flak ਉਚਾਰਨ flak [de]
 • WAV ਉਚਾਰਨ WAV [en]
 • Adem ਉਚਾਰਨ Adem [tr]
 • ADN ਉਚਾਰਨ ADN [fr]
 • TUC ਉਚਾਰਨ TUC [en]
 • romcom ਉਚਾਰਨ romcom [en]
 • SKU ਉਚਾਰਨ SKU [af]
 • eur ਉਚਾਰਨ eur [de]
 • TESOL ਉਚਾਰਨ TESOL [en]
 • Lasik ਉਚਾਰਨ Lasik [de]
 • FTSE ਉਚਾਰਨ FTSE [en]
 • ansi ਉਚਾਰਨ ansi [en]
 • ASHRAE ਉਚਾਰਨ ASHRAE [en]
 • eSATA ਉਚਾਰਨ eSATA [en]
 • POSIX ਉਚਾਰਨ POSIX [en]
 • IRCAM ਉਚਾਰਨ IRCAM [fr]
 • IMAO ਉਚਾਰਨ IMAO [en]
 • EBIT ਉਚਾਰਨ EBIT [en]
 • COPD ਉਚਾਰਨ COPD [en]
 • HIPAA ਉਚਾਰਨ HIPAA [en]
 • Elana ਉਚਾਰਨ Elana [en]
 • voIP ਉਚਾਰਨ voIP [en]
 • Vodca ਉਚਾਰਨ Vodca [pt]
 • frisa ਉਚਾਰਨ frisa [eo]
 • ASIMO ਉਚਾਰਨ ASIMO [ja]
 • samizdat ਉਚਾਰਨ samizdat [cs]
 • CONCACAF ਉਚਾਰਨ CONCACAF [en]
 • ASBL ਉਚਾਰਨ ASBL [fr]
 • Asti ਉਚਾਰਨ Asti [fi]
 • CNES ਉਚਾਰਨ CNES [fr]
 • Maser ਉਚਾਰਨ Maser [it]
 • COBE ਉਚਾਰਨ COBE [en]
 • AFO ਉਚਾਰਨ AFO [ig]
 • EDVAC ਉਚਾਰਨ EDVAC [en]
 • neet ਉਚਾਰਨ neet [nl]
 • MAPP ਉਚਾਰਨ MAPP [sv]
 • CADASIL ਉਚਾਰਨ CADASIL [en]
 • EFTPOS ਉਚਾਰਨ EFTPOS [en]
 • סא"ל ਉਚਾਰਨ סא"ל [he]
 • Crous ਉਚਾਰਨ Crous [fr]
 • UCAS ਉਚਾਰਨ UCAS [en]
 • DFAC ਉਚਾਰਨ DFAC [en]
 • DP ਉਚਾਰਨ DP [pt]
 • mgtow ਉਚਾਰਨ mgtow [en]
 • Idk ਉਚਾਰਨ Idk [en]
 • FUD ਉਚਾਰਨ FUD [ga]