ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Acronym

Acronym ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • LOL ਉਚਾਰਨ
  LOL [en]
 • que ਉਚਾਰਨ
  que [ca]
 • ASICS ਉਚਾਰਨ
  ASICS [en]
 • dom ਉਚਾਰਨ
  dom [pl]
 • wimp ਉਚਾਰਨ
  wimp [en]
 • NASA ਉਚਾਰਨ
  NASA [en]
 • Ole ਉਚਾਰਨ
  Ole [da]
 • AIDS ਉਚਾਰਨ
  AIDS [en]
 • TARDIS ਉਚਾਰਨ
  TARDIS [en]
 • asap ਉਚਾਰਨ
  asap [en]
 • mur ਉਚਾਰਨ
  mur [fr]
 • wombat ਉਚਾਰਨ
  wombat [en]
 • ROFL ਉਚਾਰਨ
  ROFL [en]
 • IMO ਉਚਾਰਨ
  IMO [en]
 • GNU ਉਚਾਰਨ
  GNU [en]
 • ASCII ਉਚਾਰਨ
  ASCII [en]
 • USB ਉਚਾਰਨ
  USB [es]
 • brunch ਉਚਾਰਨ
  brunch [en]
 • AMOLED ਉਚਾਰਨ
  AMOLED [en]
 • acronym ਉਚਾਰਨ
  acronym [en]
 • UNICEF ਉਚਾਰਨ
  UNICEF [pt]
 • QWERTY ਉਚਾਰਨ
  QWERTY [en]
 • CAPTCHA ਉਚਾਰਨ
  CAPTCHA [en]
 • prom ਉਚਾਰਨ
  prom [en]
 • op ਉਚਾਰਨ
  op [da]
 • Gerd ਉਚਾਰਨ
  Gerd [ca]
 • IMAX ਉਚਾਰਨ
  IMAX [en]
 • aha ਉਚਾਰਨ
  aha [de]
 • sonar ਉਚਾਰਨ
  sonar [en]
 • ENIAC ਉਚਾਰਨ
  ENIAC [en]
 • EBITDA ਉਚਾਰਨ
  EBITDA [es]
 • midi ਉਚਾਰਨ
  midi [fr]
 • WTF ਉਚਾਰਨ
  WTF [en]
 • stor ਉਚਾਰਨ
  stor [da]
 • horeca ਉਚਾਰਨ
  horeca [nl]
 • LSD ਉਚਾਰਨ
  LSD [en]
 • SATA ਉਚਾਰਨ
  SATA [fi]
 • UNCITRAL ਉਚਾਰਨ
  UNCITRAL [en]
 • MOOC ਉਚਾਰਨ
  MOOC [en]
 • kde ਉਚਾਰਨ
  kde [cs]
 • IHOP ਉਚਾਰਨ
  IHOP [en]
 • N.A.T.O. ਉਚਾਰਨ
  N.A.T.O. [en]
 • crud ਉਚਾਰਨ
  crud [en]
 • BRB ਉਚਾਰਨ
  BRB [en]
 • ITIL ਉਚਾਰਨ
  ITIL [en]
 • ott ਉਚਾਰਨ
  ott [en]
 • PETA (acronym) ਉਚਾਰਨ
  PETA (acronym) [en]
 • AWOL ਉਚਾਰਨ
  AWOL [en]
 • WAV ਉਚਾਰਨ
  WAV [en]
 • GAAP ਉਚਾਰਨ
  GAAP [nl]
 • TUC ਉਚਾਰਨ
  TUC [en]
 • Adem ਉਚਾਰਨ
  Adem [tr]
 • HD ਉਚਾਰਨ
  HD [de]
 • lawl ਉਚਾਰਨ
  lawl [en]
 • Recist ਉਚਾਰਨ
  Recist [en]
 • CRISIL ਉਚਾਰਨ
  CRISIL [en]
 • coft ਉਚਾਰਨ
  coft [en]
 • flak ਉਚਾਰਨ
  flak [de]
 • ASHRAE ਉਚਾਰਨ
  ASHRAE [en]
 • ADN ਉਚਾਰਨ
  ADN [fr]
 • SKU ਉਚਾਰਨ
  SKU [af]
 • TESOL ਉਚਾਰਨ
  TESOL [en]
 • romcom ਉਚਾਰਨ
  romcom [en]
 • Lasik ਉਚਾਰਨ
  Lasik [de]
 • FTSE ਉਚਾਰਨ
  FTSE [en]
 • IMAO ਉਚਾਰਨ
  IMAO [en]
 • Elana ਉਚਾਰਨ
  Elana [en]
 • ansi ਉਚਾਰਨ
  ansi [en]
 • POSIX ਉਚਾਰਨ
  POSIX [en]
 • ASIMO ਉਚਾਰਨ
  ASIMO [ja]
 • eSATA ਉਚਾਰਨ
  eSATA [en]
 • HIPAA ਉਚਾਰਨ
  HIPAA [en]
 • COPD ਉਚਾਰਨ
  COPD [en]
 • EBIT ਉਚਾਰਨ
  EBIT [en]
 • voIP ਉਚਾਰਨ
  voIP [en]
 • IRCAM ਉਚਾਰਨ
  IRCAM [fr]
 • Idk ਉਚਾਰਨ
  Idk [en]
 • samizdat ਉਚਾਰਨ
  samizdat [cs]
 • CONCACAF ਉਚਾਰਨ
  CONCACAF [en]
 • mgtow ਉਚਾਰਨ
  mgtow [en]
 • CNES ਉਚਾਰਨ
  CNES [fr]
 • EDVAC ਉਚਾਰਨ
  EDVAC [en]
 • Crous ਉਚਾਰਨ
  Crous [fr]
 • frisa ਉਚਾਰਨ
  frisa [eo]
 • Vodca ਉਚਾਰਨ
  Vodca [pt]
 • Asti ਉਚਾਰਨ
  Asti [fi]
 • COBE ਉਚਾਰਨ
  COBE [en]
 • Maser ਉਚਾਰਨ
  Maser [it]
 • AFO ਉਚਾਰਨ
  AFO [ig]
 • ASBL ਉਚਾਰਨ
  ASBL [fr]
 • EFTPOS ਉਚਾਰਨ
  EFTPOS [en]
 • neet ਉਚਾਰਨ
  neet [nl]
 • CADASIL ਉਚਾਰਨ
  CADASIL [en]
 • FUD ਉਚਾਰਨ
  FUD [ga]
 • MAPP ਉਚਾਰਨ
  MAPP [sv]
 • UCAS ਉਚਾਰਨ
  UCAS [en]
 • סא"ל ਉਚਾਰਨ
  סא"ל [he]
 • Nicu ਉਚਾਰਨ
  Nicu [ro]
 • DP ਉਚਾਰਨ
  DP [pt]
 • DFAC ਉਚਾਰਨ
  DFAC [en]