ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjectif

adjectif ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • tu ਉਚਾਰਨ
  tu [fr]
 • mobile ਉਚਾਰਨ
  mobile [en]
 • anal ਉਚਾਰਨ
  anal [en]
 • cordial ਉਚਾਰਨ
  cordial [en]
 • normal ਉਚਾਰਨ
  normal [en]
 • certain ਉਚਾਰਨ
  certain [en]
 • global ਉਚਾਰਨ
  global [en]
 • Pelé ਉਚਾਰਨ
  Pelé [pt]
 • rectangle ਉਚਾਰਨ
  rectangle [en]
 • gentil ਉਚਾਰਨ
  gentil [fr]
 • automobile ਉਚਾਰਨ
  automobile [en]
 • dry ਉਚਾਰਨ
  dry [en]
 • poignant ਉਚਾਰਨ
  poignant [en]
 • rare ਉਚਾਰਨ
  rare [en]
 • plural ਉਚਾਰਨ
  plural [en]
 • dual ਉਚਾਰਨ
  dual [en]
 • digital ਉਚਾਰਨ
  digital [en]
 • cultural ਉਚਾਰਨ
  cultural [en]
 • secret ਉਚਾਰਨ
  secret [en]
 • open ਉਚਾਰਨ
  open [en]
 • arrogant ਉਚਾਰਨ
  arrogant [en]
 • local ਉਚਾਰਨ
  local [en]
 • select ਉਚਾਰਨ
  select [en]
 • bizarre ਉਚਾਰਨ
  bizarre [en]
 • adjacent ਉਚਾਰਨ
  adjacent [en]
 • permanent ਉਚਾਰਨ
  permanent [en]
 • exact ਉਚਾਰਨ
  exact [en]
 • Haut ਉਚਾਰਨ
  Haut [fr]
 • immature ਉਚਾਰਨ
  immature [en]
 • protestant ਉਚਾਰਨ
  protestant [en]
 • civil ਉਚਾਰਨ
  civil [en]
 • probable ਉਚਾਰਨ
  probable [en]
 • public ਉਚਾਰਨ
  public [en]
 • Seul ਉਚਾਰਨ
  Seul [fr]
 • off ਉਚਾਰਨ
  off [en]
 • petite ਉਚਾਰਨ
  petite [en]
 • grave ਉਚਾਰਨ
  grave [en]
 • dominant ਉਚਾਰਨ
  dominant [en]
 • relax ਉਚਾਰਨ
  relax [en]
 • extra ਉਚਾਰਨ
  extra [en]
 • omnipotent ਉਚਾਰਨ
  omnipotent [en]
 • principal ਉਚਾਰਨ
  principal [en]
 • crucial ਉਚਾਰਨ
  crucial [en]
 • strict ਉਚਾਰਨ
  strict [en]
 • bas ਉਚਾਰਨ
  bas [fr]
 • efficient ਉਚਾਰਨ
  efficient [en]
 • mental ਉਚਾਰਨ
  mental [en]
 • suave ਉਚਾਰਨ
  suave [en]
 • maritime ਉਚਾਰਨ
  maritime [en]
 • municipal ਉਚਾਰਨ
  municipal [en]
 • adolescent ਉਚਾਰਨ
  adolescent [en]
 • initial ਉਚਾਰਨ
  initial [en]
 • succinct ਉਚਾਰਨ
  succinct [en]
 • indulgent ਉਚਾਰਨ
  indulgent [en]
 • macchiato ਉਚਾਰਨ
  macchiato [it]
 • triple ਉਚਾਰਨ
  triple [en]
 • express ਉਚਾਰਨ
  express [en]
 • sublime ਉਚਾਰਨ
  sublime [en]
 • incroyable ਉਚਾਰਨ
  incroyable [fr]
 • imperturbable ਉਚਾਰਨ
  imperturbable [en]
 • carré ਉਚਾਰਨ
  carré [fr]
 • facial ਉਚਾਰਨ
  facial [en]
 • extraterrestre ਉਚਾਰਨ
  extraterrestre [es]
 • insatiable ਉਚਾਰਨ
  insatiable [en]
 • invincible ਉਚਾਰਨ
  invincible [en]
 • charitable ਉਚਾਰਨ
  charitable [en]
 • fluent ਉਚਾਰਨ
  fluent [en]
 • Alvin ਉਚਾਰਨ
  Alvin [hu]
 • oral ਉਚਾਰਨ
  oral [en]
 • endocrine ਉਚਾਰਨ
  endocrine [en]
 • occidental ਉਚਾਰਨ
  occidental [en]
 • voisin ਉਚਾਰਨ
  voisin [fr]
 • potable ਉਚਾਰਨ
  potable [en]
 • durable ਉਚਾਰਨ
  durable [en]
 • cumulative ਉਚਾਰਨ
  cumulative [en]
 • longitudinal ਉਚਾਰਨ
  longitudinal [en]
 • architectural ਉਚਾਰਨ
  architectural [en]
 • Amish ਉਚਾਰਨ
  Amish [en]
 • insane ਉਚਾਰਨ
  insane [en]
 • assez ਉਚਾਰਨ
  assez [fr]
 • infernal ਉਚਾਰਨ
  infernal [fr]
 • hippie ਉਚਾਰਨ
  hippie [en]
 • portable ਉਚਾਰਨ
  portable [fr]
 • vertical ਉਚਾਰਨ
  vertical [en]
 • ultra ਉਚਾਰਨ
  ultra [en]
 • agréable ਉਚਾਰਨ
  agréable [fr]
 • proverbial ਉਚਾਰਨ
  proverbial [en]
 • inexorable ਉਚਾਰਨ
  inexorable [en]
 • nasal ਉਚਾਰਨ
  nasal [en]
 • moyen ਉਚਾਰਨ
  moyen [fr]
 • punk ਉਚਾਰਨ
  punk [en]
 • acute ਉਚਾਰਨ
  acute [en]
 • cannibal ਉਚਾਰਨ
  cannibal [en]
 • scout ਉਚਾਰਨ
  scout [en]
 • vigilant ਉਚਾਰਨ
  vigilant [en]
 • glamour ਉਚਾਰਨ
  glamour [en]
 • incorrigible ਉਚਾਰਨ
  incorrigible [en]
 • groggy ਉਚਾਰਨ
  groggy [en]
 • mural ਉਚਾਰਨ
  mural [en]
 • elle est grosse ਉਚਾਰਨ
  elle est grosse [fr]