ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjectivo

adjectivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • anal ਉਚਾਰਨ anal [en]
 • difícil ਉਚਾਰਨ difícil [es]
 • serve ਉਚਾਰਨ serve [en]
 • calme ਉਚਾਰਨ calme [fr]
 • ridicule ਉਚਾਰਨ ridicule [en]
 • casual ਉਚਾਰਨ casual [en]
 • tranquille ਉਚਾਰਨ tranquille [fr]
 • suave ਉਚਾਰਨ suave [en]
 • actual ਉਚਾਰਨ actual [en]
 • perverse ਉਚਾਰਨ perverse [en]
 • Franc ਉਚਾਰਨ Franc [fr]
 • immense ਉਚਾਰਨ immense [en]
 • boreal ਉਚਾਰਨ boreal [pt]
 • lasse ਉਚਾਰਨ lasse [de]
 • Beate ਉਚਾਰਨ Beate [de]
 • carnal ਉਚਾਰਨ carnal [en]
 • fanhoso ਉਚਾਰਨ fanhoso [pt]
 • tenace ਉਚਾਰਨ tenace [pt]
 • infidel ਉਚਾਰਨ infidel [en]
 • sacre ਉਚਾਰਨ sacre [ca]
 • discrete ਉਚਾਰਨ discrete [en]
 • albe ਉਚਾਰਨ albe [fr]
 • ingrate ਉਚਾਰਨ ingrate [fr]
 • productivo ਉਚਾਰਨ productivo [es]
 • adjectivo ਉਚਾਰਨ adjectivo [pt]
 • scripte ਉਚਾਰਨ scripte [fr]
 • rupte ਉਚਾਰਨ rupte [ia]
 • puntual ਉਚਾਰਨ puntual [es]
 • injuste ਉਚਾਰਨ injuste [fr]
 • infelice ਉਚਾਰਨ infelice [it]
 • infirme ਉਚਾਰਨ infirme [fr]
 • sobrie ਉਚਾਰਨ sobrie [ia]
 • inmoderada ਉਚਾਰਨ inmoderada [es]
 • maldisposto ਉਚਾਰਨ maldisposto [pt]
 • suspecte ਉਚਾਰਨ suspecte [fr]
 • bacteriano ਉਚਾਰਨ bacteriano [pt]
 • calde ਉਚਾਰਨ calde [ia]
 • meão ਉਚਾਰਨ meão [pt]
 • cancerosa ਉਚਾਰਨ cancerosa [pt]
 • turchese ਉਚਾਰਨ turchese [it]
 • glauc ਉਚਾਰਨ glauc [ia]
 • inquiete ਉਚਾਰਨ inquiete [ia]
 • exterminador ਉਚਾਰਨ exterminador [pt]
 • quindece ਉਚਾਰਨ quindece [ia]
 • satisfacte ਉਚਾਰਨ satisfacte [ia]
 • simplice ਉਚਾਰਨ simplice [ia]
 • aurate ਉਚਾਰਨ aurate [ia]
 • siouano ਉਚਾਰਨ siouano [es]
 • wykwintny ਉਚਾਰਨ wykwintny [pl]
 • docte ਉਚਾਰਨ docte [ia]
 • malcheiroso ਉਚਾਰਨ malcheiroso [pt]
 • sedece ਉਚਾਰਨ sedece [ia]
 • feúcha ਉਚਾਰਨ feúcha [es]
 • imperfecte ਉਚਾਰਨ imperfecte [ia]
 • stupende ਉਚਾਰਨ stupende [ia]
 • entretenida ਉਚਾਰਨ entretenida [es]
 • macarrônico ਉਚਾਰਨ macarrônico [pt]