ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adolescent

adolescent ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • adolescente ਉਚਾਰਨ adolescente [es]
 • 사춘기 ਉਚਾਰਨ 사춘기 [ko]
 • เด็กวัยรุ่น ਉਚਾਰਨ เด็กวัยรุ่น [th]
 • krennard ਉਚਾਰਨ krennard [br]
 • בוגר ਉਚਾਰਨ בוגר [he]
 • jonken ਉਚਾਰਨ jonken [lb]
 • tama wahine ਉਚਾਰਨ tama wahine [mi]
 • miejòme ਉਚਾਰਨ miejòme [oc]
 • pubertetlija ਉਚਾਰਨ pubertetlija [hr]
 • zovenéto ਉਚਾਰਨ zovenéto [vec]
 • gaztetxo ਉਚਾਰਨ gaztetxo [eu]
 • падлетак ਉਚਾਰਨ падлетак [be]
 • glasoed ਉਚਾਰਨ glasoed [cy]
 • 思春期の ਉਚਾਰਨ 思春期の [ja]
 • giuvenila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giuvenila [rm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sakanjaza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sakanjaza [mg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • umwangavu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umwangavu [rw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • umwanghavu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umwanghavu [rw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • vantojaza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vantojaza [mg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adoleszén ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adoleszén [an] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mokenaboholo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mokenaboholo [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bakenaboholo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bakenaboholo [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mosima ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mosima [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ