ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Alkitab

Alkitab ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • firdaus ਉਚਾਰਨ firdaus [ind]
  • Firaun ਉਚਾਰਨ Firaun [ind]
  • tebusan ਉਚਾਰਨ tebusan [ind]
  • Kebangkitan ਉਚਾਰਨ Kebangkitan [ind]
  • Penciptaan ਉਚਾਰਨ Penciptaan [ind]
  • kemurtadan ਉਚਾਰਨ kemurtadan [ind]
  • Hari Ulang Tahun ਉਚਾਰਨ Hari Ulang Tahun [ind]
  • Alkitab ਉਚਾਰਨ Alkitab [ind]
  • Laut Merah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Laut Merah [ind] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ