ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Alverbios

Alverbios ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • poco ਉਚਾਰਨ poco [es]
 • bien ਉਚਾਰਨ bien [fr]
 • bastante ਉਚਾਰਨ bastante [es]
 • rápido ਉਚਾਰਨ rápido [es]
 • cuanto ਉਚਾਰਨ cuanto [es]
 • medio ਉਚਾਰਨ medio [es]
 • menos ਉਚਾਰਨ menos [pt]
 • tanto ਉਚਾਰਨ tanto [es]
 • despacio ਉਚਾਰਨ despacio [es]
 • mui ਉਚਾਰਨ mui [pt]
 • peor ਉਚਾਰਨ peor [es]
 • amodo ਉਚਾਰਨ amodo [ast]
 • asín ਉਚਾਰਨ asín [ast]
 • mesmamente ਉਚਾਰਨ mesmamente [ast]
 • abondo ਉਚਾਰਨ abondo [ast]
 • arrémente ਉਚਾਰਨ arrémente [ast]
 • ensembre ਉਚਾਰਨ ensembre [ast]
 • bramente ਉਚਾਰਨ bramente [ast]
 • dafechu ਉਚਾਰਨ dafechu [ast]
 • arré ਉਚਾਰਨ arré [ast]
 • apenes ਉਚਾਰਨ apenes [ast]
 • adré ਉਚਾਰਨ adré [ast]
 • adulces ਉਚਾਰਨ adulces [ast]
 • namái ਉਚਾਰਨ namái [ast]
 • albentestate ਉਚਾਰਨ albentestate [ast]
 • apriesa ਉਚਾਰਨ apriesa [ast]
 • enforma ਉਚਾਰਨ enforma [ast]
 • davezu ਉਚਾਰਨ davezu [ast]
 • meyor ਉਚਾਰਨ meyor [ast]
 • selemente ਉਚਾਰਨ selemente [ast]
 • depriesa ਉਚਾਰਨ depriesa [ast]
 • afarto ਉਚਾਰਨ afarto [ast]
 • demasiao ਉਚਾਰਨ demasiao [ast]
 • talamente ਉਚਾਰਨ talamente [ast]
 • malpenes ਉਚਾਰਨ malpenes [ast]