ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Ama-mi

Ama-mi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • nga ਉਚਾਰਨ nga [ilo]
 • kuma ਉਚਾਰਨ kuma [ilo]
 • langit ਉਚਾਰਨ langit [ilo]
 • pakawanennakami ਉਚਾਰਨ pakawanennakami [ilo]
 • Sadi ਉਚਾਰਨ Sadi [ilo]
 • kasta ਉਚਾਰਨ kasta [sv]
 • Umay ਉਚਾਰਨ Umay [ilo]
 • pagariam ਉਚਾਰਨ pagariam [ilo]
 • Madaydayaw ਉਚਾਰਨ Madaydayaw [ilo]
 • iyeg ਉਚਾਰਨ iyeg [ilo]
 • pagayatam ਉਚਾਰਨ pagayatam [ilo]
 • Amami ਉਚਾਰਨ Amami [ilo]
 • panamakawanmi ਉਚਾਰਨ panamakawanmi [ilo]
 • ditoy ਉਚਾਰਨ ditoy [ilo]
 • taraonmi ਉਚਾਰਨ taraonmi [ilo]
 • inaldaw ਉਚਾਰਨ inaldaw [ilo]
 • dinakam ਉਚਾਰਨ dinakam [ilo]
 • Naganmo ਉਚਾਰਨ Naganmo [ilo]
 • kadakam ਉਚਾਰਨ kadakam [ilo]
 • addaka ਉਚਾਰਨ addaka [ilo]
 • iti ਉਚਾਰਨ iti [ilo]
 • dakes ਉਚਾਰਨ dakes [ilo]
 • pannakasulisog ਉਚਾਰਨ pannakasulisog [ilo]
 • Maaramid ਉਚਾਰਨ Maaramid [ilo]
 • ut-utangmi ਉਚਾਰਨ ut-utangmi [ilo]
 • isalakannakami ਉਚਾਰਨ isalakannakami [ilo]
 • kadagiti ਉਚਾਰਨ kadagiti [ilo]
 • nakautang ਉਚਾਰਨ nakautang [ilo]
 • Itedmo ਉਚਾਰਨ Itedmo [ilo]
 • kadakami ਉਚਾਰਨ kadakami [ilo]