ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

anatomia

anatomia ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • boca ਉਚਾਰਨ boca [es]
 • muscle ਉਚਾਰਨ muscle [en]
 • abdominal ਉਚਾਰਨ abdominal [en]
 • braço ਉਚਾਰਨ braço [pt]
 • cul ਉਚਾਰਨ cul [fr]
 • peu ਉਚਾਰਨ peu [fr]
 • dent ਉਚਾਰਨ dent [fr]
 • pit ਉਚਾਰਨ pit [en]
 • lingua ਉਚਾਰਨ lingua [it]
 • mamma ਉਚਾਰਨ mamma [lv]
 • aorta ਉਚਾਰਨ aorta [en]
 • dit ਉਚਾਰਨ dit [fr]
 • ventricle ਉਚਾਰਨ ventricle [en]
 • testicle ਉਚਾਰਨ testicle [en]
 • Palma ਉਚਾਰਨ Palma [it]
 • peptide ਉਚਾਰਨ peptide [en]
 • planta ਉਚਾਰਨ planta [es]
 • yunque ਉਚਾਰਨ yunque [es]
 • dorsal ਉਚਾਰਨ dorsal [en]
 • bronchiolo ਉਚਾਰਨ bronchiolo [it]
 • mandíbula ਉਚਾਰਨ mandíbula [es]
 • pes ਉਚਾਰਨ pes [cs]
 • arteria ਉਚਾਰਨ arteria [es]
 • carp ਉਚਾਰਨ carp [en]
 • vaginal ਉਚਾਰਨ vaginal [en]
 • retina ਉਚਾਰਨ retina [en]
 • oculus ਉਚਾਰਨ oculus [la]
 • arteriola ਉਚਾਰਨ arteriola [es]
 • corpus callosum ਉਚਾਰਨ corpus callosum [en]
 • astigmatismo ਉਚਾਰਨ astigmatismo [es]
 • clítoris ਉਚਾਰਨ clítoris [es]
 • gola ਉਚਾਰਨ gola [it]
 • faringe ਉਚਾਰਨ faringe [pt]
 • lumbar ਉਚਾਰਨ lumbar [en]
 • sternum ਉਚਾਰਨ sternum [en]
 • caput ਉਚਾਰਨ caput [la]
 • vertebral ਉਚਾਰਨ vertebral [pt]
 • falange ਉਚਾਰਨ falange [ca]
 • pleura ਉਚਾਰਨ pleura [ca]
 • Bursa ਉਚਾਰਨ Bursa [tr]
 • ileo ਉਚਾਰਨ ileo [it]
 • pelvis ਉਚਾਰਨ pelvis [en]
 • cráneo ਉਚਾਰਨ cráneo [es]
 • laringe ਉਚਾਰਨ laringe [it]
 • cranium ਉਚਾਰਨ cranium [en]
 • aurícula ਉਚਾਰਨ aurícula [pt]
 • dorsum ਉਚਾਰਨ dorsum [en]
 • dermis ਉਚਾਰਨ dermis [en]
 • ull ਉਚਾਰਨ ull [ca]
 • cloaca ਉਚਾਰਨ cloaca [es]
 • braç ਉਚਾਰਨ braç [ca]
 • foramen ਉਚਾਰਨ foramen [en]
 • umbilicus ਉਚਾਰਨ umbilicus [en]
 • tułów ਉਚਾਰਨ tułów [pl]
 • renal ਉਚਾਰਨ renal [en]
 • viscera ਉਚਾਰਨ viscera [en]
 • nadgarstek ਉਚਾਰਨ nadgarstek [pl]
 • foramen ovale ਉਚਾਰਨ foramen ovale [en]
 • mucosa ਉਚਾਰਨ mucosa [en]
 • Auris ਉਚਾਰਨ Auris [la]
 • trochanter ਉਚਾਰਨ trochanter [fr]
 • clavícula ਉਚਾਰਨ clavícula [pt]
 • coxis ਉਚਾਰਨ coxis [ca]
 • cella ਉਚਾਰਨ cella [la]
 • pernil ਉਚਾਰਨ pernil [ca]
 • sagital ਉਚਾਰਨ sagital [pt]
 • ręce ਉਚਾਰਨ ręce [pl]
 • peritoneo ਉਚਾਰਨ peritoneo [es]
 • diafragma ਉਚਾਰਨ diafragma [ca]
 • vertebra ਉਚਾਰਨ vertebra [it]
 • gland ਉਚਾਰਨ gland [en]
 • falx cerebri ਉਚਾਰਨ falx cerebri [en]
 • Ligamentum Nuchae ਉਚਾਰਨ Ligamentum Nuchae [la]
 • osso occipital ਉਚਾਰਨ osso occipital [pt]
 • omòplat ਉਚਾਰਨ omòplat [ca]
 • Coccygeus ਉਚਾਰਨ Coccygeus [la]
 • embrión ਉਚਾਰਨ embrión [es]
 • occiput ਉਚਾਰਨ occiput [en]
 • íleon ਉਚਾਰਨ íleon [es]
 • nogi ਉਚਾਰਨ nogi [pl]
 • cavidade torácica ਉਚਾਰਨ cavidade torácica [pt]
 • próstata ਉਚਾਰਨ próstata [es]
 • sanguis ਉਚਾਰਨ sanguis [la]
 • audición ਉਚਾਰਨ audición [es]
 • meso ਉਚਾਰਨ meso [sl]
 • الأمعاء الدقيقة ਉਚਾਰਨ الأمعاء الدقيقة [ar]
 • axilas ਉਚਾਰਨ axilas [es]
 • cúbito ਉਚਾਰਨ cúbito [es]
 • hormonal ਉਚਾਰਨ hormonal [en]
 • coana ਉਚਾਰਨ coana [ca]
 • plica ਉਚਾਰਨ plica [es]
 • dedo médio ਉਚਾਰਨ dedo médio [pt]
 • ciático ਉਚਾਰਨ ciático [es]
 • małżowina ਉਚਾਰਨ małżowina [pl]
 • poliprotodonte ਉਚਾਰਨ poliprotodonte [pt]
 • cutis ਉਚਾਰਨ cutis [la]
 • sacre ਉਚਾਰਨ sacre [ca]
 • المريء ਉਚਾਰਨ المريء [ar]
 • ilo ਉਚਾਰਨ ilo [fi]
 • preênsil ਉਚਾਰਨ preênsil [pt]