ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

archaic

archaic ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hence ਉਚਾਰਨ
  hence [en]
 • ana ਉਚਾਰਨ
  ana [tr]
 • thou ਉਚਾਰਨ
  thou [en]
 • groovy ਉਚਾਰਨ
  groovy [en]
 • 'twas ਉਚਾਰਨ
  'twas [en]
 • lo ਉਚਾਰਨ
  lo [es]
 • privateer ਉਚਾਰਨ
  privateer [en]
 • levain ਉਚਾਰਨ
  levain [fr]
 • swell ਉਚਾਰਨ
  swell [en]
 • gosh ਉਚਾਰਨ
  gosh [en]
 • Russ ਉਚਾਰਨ
  Russ [en]
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • legging ਉਚਾਰਨ
  legging [en]
 • quoth ਉਚਾਰਨ
  quoth [en]
 • dam ਉਚਾਰਨ
  dam [en]
 • utile ਉਚਾਰਨ
  utile [it]
 • quintal ਉਚਾਰਨ
  quintal [es]
 • shan't ਉਚਾਰਨ
  shan't [en]
 • lave ਉਚਾਰਨ
  lave [en]
 • snafu ਉਚਾਰਨ
  snafu [en]
 • naught ਉਚਾਰਨ
  naught [en]
 • whithersoever ਉਚਾਰਨ
  whithersoever [en]
 • fuzz ਉਚਾਰਨ
  fuzz [en]
 • forfend ਉਚਾਰਨ
  forfend [en]
 • prithee ਉਚਾਰਨ
  prithee [en]
 • zoot suit ਉਚਾਰਨ
  zoot suit [en]
 • bethought ਉਚਾਰਨ
  bethought [en]
 • eventide ਉਚਾਰਨ
  eventide [en]
 • vaudeville ਉਚਾਰਨ
  vaudeville [fr]
 • whomsoever ਉਚਾਰਨ
  whomsoever [en]
 • lief ਉਚਾਰਨ
  lief [nl]
 • dost ਉਚਾਰਨ
  dost [tr]
 • gadzooks ਉਚਾਰਨ
  gadzooks [en]
 • jive ਉਚਾਰਨ
  jive [en]
 • esurient ਉਚਾਰਨ
  esurient [en]
 • mead ਉਚਾਰਨ
  mead [en]
 • koto ਉਚਾਰਨ
  koto [ja]
 • draw rein ਉਚਾਰਨ
  draw rein [en]
 • minuet ਉਚਾਰਨ
  minuet [en]
 • quill pen ਉਚਾਰਨ
  quill pen [en]
 • Frej ਉਚਾਰਨ
  Frej [sv]
 • fivescore ਉਚਾਰਨ
  fivescore [en]
 • half-caste ਉਚਾਰਨ
  half-caste [en]
 • melancholia ਉਚਾਰਨ
  melancholia [en]
 • postillion ਉਚਾਰਨ
  postillion [fr]
 • videlicet ਉਚਾਰਨ
  videlicet [la]
 • timbrel ਉਚਾਰਨ
  timbrel [en]
 • quietness ਉਚਾਰਨ
  quietness [en]
 • thine ਉਚਾਰਨ
  thine [en]
 • bookwright ਉਚਾਰਨ
  bookwright [en]
 • harken ਉਚਾਰਨ
  harken [en]
 • threescore ਉਚਾਰਨ
  threescore [en]
 • heureka ਉਚਾਰਨ
  heureka [de]
 • sate ਉਚਾਰਨ
  sate [en]
 • Wert ਉਚਾਰਨ
  Wert [de]
 • faery ਉਚਾਰਨ
  faery [en]
 • shoppe ਉਚਾਰਨ
  shoppe [en]
 • fishes ਉਚਾਰਨ
  fishes [en]
 • feudality ਉਚਾਰਨ
  feudality [en]
 • Tiflis ਉਚਾਰਨ
  Tiflis [de]
 • dismisseth ਉਚਾਰਨ
  dismisseth [en]
 • outliers ਉਚਾਰਨ
  outliers [en]
 • taketh ਉਚਾਰਨ
  taketh [en]
 • sere ਉਚਾਰਨ
  sere [it]
 • fardel ਉਚਾਰਨ
  fardel [pt]
 • flapper ਉਚਾਰਨ
  flapper [en]
 • wont ਉਚਾਰਨ
  wont [en]
 • longa ਉਚਾਰਨ
  longa [pt]
 • inexpugnable ਉਚਾਰਨ
  inexpugnable [fr]
 • putteth ਉਚਾਰਨ
  putteth [en]
 • drachm ਉਚਾਰਨ
  drachm [en]
 • cozen ਉਚਾਰਨ
  cozen [en]
 • равенство ਉਚਾਰਨ
  равенство [ru]
 • postilion ਉਚਾਰਨ
  postilion [en]
 • thereunto ਉਚਾਰਨ
  thereunto [en]
 • towardliness ਉਚਾਰਨ
  towardliness [en]
 • fourscore ਉਚਾਰਨ
  fourscore [en]
 • overslaugh ਉਚਾਰਨ
  overslaugh [en]
 • cometh ਉਚਾਰਨ
  cometh [en]
 • agone ਉਚਾਰਨ
  agone [en]
 • unto ਉਚਾਰਨ
  unto [fi]
 • greybeard loon ਉਚਾਰਨ
  greybeard loon [en]
 • exclamative ਉਚਾਰਨ
  exclamative [en]
 • champaign ਉਚਾਰਨ
  champaign [en]
 • barque ਉਚਾਰਨ
  barque [fr]
 • amain ਉਚਾਰਨ
  amain [en]
 • athirst ਉਚਾਰਨ
  athirst [en]
 • hert ਉਚਾਰਨ
  hert [nl]
 • ceaseth ਉਚਾਰਨ
  ceaseth [en]
 • camelopard ਉਚਾਰਨ
  camelopard [en]
 • mumblety-peg ਉਚਾਰਨ
  mumblety-peg [en]
 • minstrelsy ਉਚਾਰਨ
  minstrelsy [en]
 • wonted ਉਚਾਰਨ
  wonted [en]
 • domesday ਉਚਾਰਨ
  domesday [en]
 • conduce ਉਚਾਰਨ
  conduce [it]
 • handfasting ਉਚਾਰਨ
  handfasting [en]
 • brach ਉਚਾਰਨ
  brach [de]
 • whereat ਉਚਾਰਨ
  whereat [en]
 • thinketh ਉਚਾਰਨ
  thinketh [en]
 • germen ਉਚਾਰਨ
  germen [es]