ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

archaic

archaic ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hence ਉਚਾਰਨ hence [en]
 • ana ਉਚਾਰਨ ana [tr]
 • groovy ਉਚਾਰਨ groovy [en]
 • 'twas ਉਚਾਰਨ 'twas [en]
 • thou ਉਚਾਰਨ thou [en]
 • privateer ਉਚਾਰਨ privateer [en]
 • lo ਉਚਾਰਨ lo [es]
 • swell ਉਚਾਰਨ swell [en]
 • gosh ਉਚਾਰਨ gosh [en]
 • quoth ਉਚਾਰਨ quoth [en]
 • 汝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Russ ਉਚਾਰਨ Russ [en]
 • quintal ਉਚਾਰਨ quintal [es]
 • shan't ਉਚਾਰਨ shan't [en]
 • legging ਉਚਾਰਨ legging [en]
 • levain ਉਚਾਰਨ levain [fr]
 • utile ਉਚਾਰਨ utile [it]
 • dam ਉਚਾਰਨ dam [en]
 • snafu ਉਚਾਰਨ snafu [en]
 • lave ਉਚਾਰਨ lave [en]
 • whithersoever ਉਚਾਰਨ whithersoever [en]
 • forfend ਉਚਾਰਨ forfend [en]
 • fuzz ਉਚਾਰਨ fuzz [en]
 • prithee ਉਚਾਰਨ prithee [en]
 • naught ਉਚਾਰਨ naught [en]
 • zoot suit ਉਚਾਰਨ zoot suit [en]
 • bethought ਉਚਾਰਨ bethought [en]
 • eventide ਉਚਾਰਨ eventide [en]
 • whomsoever ਉਚਾਰਨ whomsoever [en]
 • gadzooks ਉਚਾਰਨ gadzooks [en]
 • thine ਉਚਾਰਨ thine [en]
 • esurient ਉਚਾਰਨ esurient [en]
 • dost ਉਚਾਰਨ dost [tr]
 • koto ਉਚਾਰਨ koto [ja]
 • draw rein ਉਚਾਰਨ draw rein [en]
 • fivescore ਉਚਾਰਨ fivescore [en]
 • jive ਉਚਾਰਨ jive [en]
 • quill pen ਉਚਾਰਨ quill pen [en]
 • lief ਉਚਾਰਨ lief [nl]
 • half-caste ਉਚਾਰਨ half-caste [en]
 • postillion ਉਚਾਰਨ postillion [fr]
 • timbrel ਉਚਾਰਨ timbrel [en]
 • bookwright ਉਚਾਰਨ bookwright [en]
 • quietness ਉਚਾਰਨ quietness [en]
 • Frej ਉਚਾਰਨ Frej [sv]
 • threescore ਉਚਾਰਨ threescore [en]
 • harken ਉਚਾਰਨ harken [en]
 • vaudeville ਉਚਾਰਨ vaudeville [fr]
 • mead ਉਚਾਰਨ mead [en]
 • faery ਉਚਾਰਨ faery [en]
 • feudality ਉਚਾਰਨ feudality [en]
 • melancholia ਉਚਾਰਨ melancholia [en]
 • videlicet ਉਚਾਰਨ videlicet [la]
 • fardel ਉਚਾਰਨ fardel [pt]
 • dismisseth ਉਚਾਰਨ dismisseth [en]
 • Tiflis ਉਚਾਰਨ Tiflis [de]
 • taketh ਉਚਾਰਨ taketh [en]
 • minuet ਉਚਾਰਨ minuet [en]
 • mumblety-peg ਉਚਾਰਨ mumblety-peg [en]
 • sere ਉਚਾਰਨ sere [it]
 • outliers ਉਚਾਰਨ outliers [en]
 • flapper ਉਚਾਰਨ flapper [en]
 • heureka ਉਚਾਰਨ heureka [de]
 • fishes ਉਚਾਰਨ fishes [en]
 • Wert ਉਚਾਰਨ Wert [de]
 • longa ਉਚਾਰਨ longa [pt]
 • sate ਉਚਾਰਨ sate [en]
 • inexpugnable ਉਚਾਰਨ inexpugnable [fr]
 • putteth ਉਚਾਰਨ putteth [en]
 • drachm ਉਚਾਰਨ drachm [en]
 • cozen ਉਚਾਰਨ cozen [en]
 • postilion ਉਚਾਰਨ postilion [en]
 • towardliness ਉਚਾਰਨ towardliness [en]
 • равенство ਉਚਾਰਨ равенство [ru]
 • thereunto ਉਚਾਰਨ thereunto [en]
 • fourscore ਉਚਾਰਨ fourscore [en]
 • overslaugh ਉਚਾਰਨ overslaugh [en]
 • wont ਉਚਾਰਨ wont [en]
 • shoppe ਉਚਾਰਨ shoppe [en]
 • agone ਉਚਾਰਨ agone [en]
 • greybeard loon ਉਚਾਰਨ greybeard loon [en]
 • amain ਉਚਾਰਨ amain [en]
 • athirst ਉਚਾਰਨ athirst [en]
 • champaign ਉਚਾਰਨ champaign [en]
 • unto ਉਚਾਰਨ unto [fi]
 • exclamative ਉਚਾਰਨ exclamative [en]
 • camelopard ਉਚਾਰਨ camelopard [en]
 • ceaseth ਉਚਾਰਨ ceaseth [en]
 • cometh ਉਚਾਰਨ cometh [en]
 • minstrelsy ਉਚਾਰਨ minstrelsy [en]
 • wonted ਉਚਾਰਨ wonted [en]
 • domesday ਉਚਾਰਨ domesday [en]
 • conduce ਉਚਾਰਨ conduce [it]
 • hert ਉਚਾਰਨ hert [nl]
 • whereat ਉਚਾਰਨ whereat [en]
 • handfasting ਉਚਾਰਨ handfasting [en]
 • barque ਉਚਾਰਨ barque [fr]
 • inartificial ਉਚਾਰਨ inartificial [pt]
 • insalubrious ਉਚਾਰਨ insalubrious [en]
 • hereat ਉਚਾਰਨ hereat [en]