ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

atmosphere

atmosphere ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ