ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

attitude

attitude ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • together ਉਚਾਰਨ together [en]
 • courtesy ਉਚਾਰਨ courtesy [en]
 • respect ਉਚਾਰਨ respect [en]
 • attention ਉਚਾਰਨ attention [en]
 • honour ਉਚਾਰਨ honour [en]
 • отношение ਉਚਾਰਨ отношение [bg]
 • obedience ਉਚਾਰਨ obedience [en]
 • compliance ਉਚਾਰਨ compliance [en]
 • liberals ਉਚਾਰਨ liberals [en]
 • consideration ਉਚਾਰਨ consideration [en]
 • homage ਉਚਾਰਨ homage [en]
 • predisposed ਉਚਾਰਨ predisposed [en]
 • obeisance ਉਚਾਰਨ obeisance [en]
 • esteem ਉਚਾਰਨ esteem [en]
 • reverence ਉਚਾਰਨ reverence [en]
 • ansa ਉਚਾਰਨ ansa [fi]
 • disposition ਉਚਾਰਨ disposition [en]
 • capitulation ਉਚਾਰਨ capitulation [en]
 • politeness ਉਚਾਰਨ politeness [en]
 • trending ਉਚਾਰਨ trending [en]
 • thoughtfulness ਉਚਾਰਨ thoughtfulness [en]
 • submission ਉਚਾਰਨ submission [en]
 • predispose ਉਚਾਰਨ predispose [en]
 • predisposition ਉਚਾਰਨ predisposition [en]
 • veneration ਉਚਾਰਨ veneration [en]
 • yielding ਉਚਾਰਨ yielding [en]
 • acquiescence ਉਚਾਰਨ acquiescence [en]
 • tumiwisizm ਉਚਾਰਨ tumiwisizm [pl]
 • civility ਉਚਾਰਨ civility [en]
 • point of view ਉਚਾਰਨ point of view [en]
 • sociometric ਉਚਾਰਨ sociometric [en]
 • complaisance ਉਚਾਰਨ complaisance [en]
 • holdning ਉਚਾਰਨ holdning [no]
 • postawa ਉਚਾਰਨ postawa [pl]
 • actituda ਉਚਾਰਨ actituda [oc]
 • sociometry ਉਚਾਰਨ sociometry [en]
 • יחס ਉਚਾਰਨ יחס [he]
 • стаўленне ਉਚਾਰਨ стаўленне [be]
 • betroelse ਉਚਾਰਨ betroelse [da]
 • znieczulica ਉਚਾਰਨ znieczulica [pl]
 • עמדה ਉਚਾਰਨ עמדה [he]
 • actitude ਉਚਾਰਨ actitude [gl]
 • เจตคติ ਉਚਾਰਨ เจตคติ [th]
 • tetsauitl ਉਚਾਰਨ tetsauitl [nah]
 • xéło ਉਚਾਰਨ xéło [vec]
 • agwedd ਉਚਾਰਨ agwedd [cy]
 • tutum ਉਚਾਰਨ tutum [tr]
 • عالی منش ਉਚਾਰਨ عالی منش [ur]
 • ähua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ähua [mi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • küliana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ küliana [haw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maikutlo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maikutlo [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • autitú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ autitú [an] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ukuma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ukuma [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • uluvo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uluvo [xh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ