ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Biblical Name

Biblical Name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron [en]
 • Ariel ਉਚਾਰਨ Ariel [en]
 • Daniela ਉਚਾਰਨ Daniela [es]
 • Andrew ਉਚਾਰਨ Andrew [en]
 • Noah ਉਚਾਰਨ Noah [de]
 • Baruch ਉਚਾਰਨ Baruch [en]
 • Abraham ਉਚਾਰਨ Abraham [ca]
 • Abel ਉਚਾਰਨ Abel [en]
 • Seth ਉਚਾਰਨ Seth [en]
 • Josiah ਉਚਾਰਨ Josiah [en]
 • Enoch ਉਚਾਰਨ Enoch [en]
 • aquila ਉਚਾਰਨ aquila [it]
 • Gideon ਉਚਾਰਨ Gideon [en]
 • Mateusz ਉਚਾਰਨ Mateusz [pl]
 • Moses ਉਚਾਰਨ Moses [en]
 • Łukasz ਉਚਾਰਨ Łukasz [pl]
 • Asher ਉਚਾਰਨ Asher [en]
 • achan ਉਚਾਰਨ achan [ml]
 • becher ਉਚਾਰਨ becher [de]
 • agur ਉਚਾਰਨ agur [eu]
 • Artaxerxes ਉਚਾਰਨ Artaxerxes [en]
 • Asa ਉਚਾਰਨ Asa [ti]
 • Nahum ਉਚਾਰਨ Nahum [en]
 • Canaan ਉਚਾਰਨ Canaan [en]
 • Adina ਉਚਾਰਨ Adina [en]
 • Boaz ਉਚਾਰਨ Boaz [en]
 • azur ਉਚਾਰਨ azur [es]
 • Solomon ਉਚਾਰਨ Solomon [en]
 • Abram ਉਚਾਰਨ Abram [he]
 • Anak ਉਚਾਰਨ Anak [tl]
 • Ahab ਉਚਾਰਨ Ahab [en]
 • Abner ਉਚਾਰਨ Abner [es]
 • bela ਉਚਾਰਨ bela [eo]
 • Absalom ਉਚਾਰਨ Absalom [he]
 • jachin ਉਚਾਰਨ jachin [he]
 • Jezreel ਉਚਾਰਨ Jezreel [pt]
 • Kenan ਉਚਾਰਨ Kenan [tr]
 • Japheth ਉਚਾਰਨ Japheth [en]
 • Abednego ਉਚਾਰਨ Abednego [en]
 • Antiochus ਉਚਾਰਨ Antiochus [en]
 • Aram ਉਚਾਰਨ Aram [fr]
 • Simeon ਉਚਾਰਨ Simeon [de]
 • Amon ਉਚਾਰਨ Amon [pt]
 • Abishai ਉਚਾਰਨ Abishai [yi]
 • Balaam ਉਚਾਰਨ Balaam [en]
 • baal ਉਚਾਰਨ baal [en]
 • Jephthah ਉਚਾਰਨ Jephthah [en]
 • Ruta ਉਚਾਰਨ Ruta [es]
 • Methuselah ਉਚਾਰਨ Methuselah [en]
 • Belteshazzar ਉਚਾਰਨ Belteshazzar [en]
 • bera ਉਚਾਰਨ bera [fo]
 • Abiezrite ਉਚਾਰਨ Abiezrite [en]
 • Habakuk ਉਚਾਰਨ Habakuk [de]
 • Manasseh ਉਚਾਰਨ Manasseh [en]
 • Ahasuerus ਉਚਾਰਨ Ahasuerus [en]
 • Ahikam ਉਚਾਰਨ Ahikam [he]
 • Hezekiah ਉਚਾਰਨ Hezekiah [en]
 • Amaziah ਉਚਾਰਨ Amaziah [en]
 • Ahimelech ਉਚਾਰਨ Ahimelech [en]
 • Amraphel ਉਚਾਰਨ Amraphel [en]
 • Adoniram ਉਚਾਰਨ Adoniram [pt]
 • Eleazar ਉਚਾਰਨ Eleazar [pt]
 • buz ਉਚਾਰਨ buz [tr]
 • Tirza ਉਚਾਰਨ Tirza [de]
 • Ésaü ਉਚਾਰਨ Ésaü [fr]
 • Estera ਉਚਾਰਨ Estera [ro]
 • Ahithophel ਉਚਾਰਨ Ahithophel [en]
 • אָדָם ਉਚਾਰਨ אָדָם [he]
 • Seraiah ਉਚਾਰਨ Seraiah [he]
 • שמואל הנביא ਉਚਾਰਨ שמואל הנביא [he]
 • abdi ਉਚਾਰਨ abdi [ind]
 • balak ਉਚਾਰਨ balak [he]
 • Aner ਉਚਾਰਨ Aner [he]
 • Aran ਉਚਾਰਨ Aran [eu]
 • Adiel ਉਚਾਰਨ Adiel [pt]
 • Ammon ਉਚਾਰਨ Ammon [he]
 • Arad ਉਚਾਰਨ Arad [hu]
 • Addi ਉਚਾਰਨ Addi [he]
 • azal ਉਚਾਰਨ azal [pt]
 • Arphaxad ਉਚਾਰਨ Arphaxad [he]
 • Ezechiel ਉਚਾਰਨ Ezechiel [pl]
 • Abiathar ਉਚਾਰਨ Abiathar [he]
 • adonijah ਉਚਾਰਨ adonijah [he]
 • Nabal ਉਚਾਰਨ Nabal [pt]
 • Azariah ਉਚਾਰਨ Azariah [en]
 • חָם ਉਚਾਰਨ חָם [he]
 • Adriel ਉਚਾਰਨ Adriel [pt]
 • Shem ਉਚਾਰਨ Shem [en]
 • Diblaim ਉਚਾਰਨ Diblaim [he]
 • Asaph ਉਚਾਰਨ Asaph [he]
 • Eliphelet ਉਚਾਰਨ Eliphelet [en]
 • Bezaleel ਉਚਾਰਨ Bezaleel [he]
 • Estery ਉਚਾਰਨ Estery [en]
 • Ahaziah ਉਚਾਰਨ Ahaziah [en]
 • Malachiasz ਉਚਾਰਨ Malachiasz [pl]
 • Jehoiachin ਉਚਾਰਨ Jehoiachin [en]
 • Noomi ਉਚਾਰਨ Noomi [da]
 • Ardon ਉਚਾਰਨ Ardon [he]
 • Enok ਉਚਾਰਨ Enok [de]
 • Hiob ਉਚਾਰਨ Hiob [de]