ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Bilang

Bilang ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sanyo ਉਚਾਰਨ sanyo [ja]
 • Panandaan ਉਚਾਰਨ Panandaan [tl]
 • Bilang ਉਚਾਰਨ Bilang [tl]
 • Palatangkasan ਉਚਾਰਨ Palatangkasan [tl]
 • Duyog ਉਚਾਰਨ Duyog [tl]
 • Awanggan ਉਚਾਰਨ Awanggan [tl]
 • panakda ਉਚਾਰਨ panakda [tl]
 • Isakay ਉਚਾਰਨ Isakay [tl]
 • Sukgisan ਉਚਾਰਨ Sukgisan [tl]
 • Tayahan ਉਚਾਰਨ Tayahan [tl]
 • Tatsulok ਉਚਾਰਨ Tatsulok [tl]
 • Tadlong ਉਚਾਰਨ Tadlong [tl]
 • Tikop ਉਚਾਰਨ Tikop [tl]
 • Damikay ਉਚਾਰਨ Damikay [tl]
 • palautatan ਉਚਾਰਨ palautatan [tl]
 • Pamahagi ਉਚਾਰਨ Pamahagi [tl]
 • Bilnuran ਉਚਾਰਨ Bilnuran [tl]
 • Sipnayan ਉਚਾਰਨ Sipnayan [tl]
 • Parihaba ਉਚਾਰਨ Parihaba [tl]
 • Siskin ਉਚਾਰਨ Siskin [tl]
 • Parisukat ਉਚਾਰਨ Parisukat [tl]
 • Timbulog ਉਚਾਰਨ Timbulog [tl]
 • Duhakay ਉਚਾਰਨ Duhakay [tl]
 • Gilis ਉਚਾਰਨ Gilis [tl]
 • Talukay ਉਚਾਰਨ Talukay [tl]
 • Pariugat ਉਚਾਰਨ Pariugat [tl]
 • Tatsihan ਉਚਾਰਨ Tatsihan [tl]
 • Lapya ਉਚਾਰਨ Lapya [tl]
 • Tumbasan ਉਚਾਰਨ Tumbasan [tl]