ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

brazo

brazo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • beso ਉਚਾਰਨ
  beso [es]
 • braç ਉਚਾਰਨ
  braç [fur]
 • paže ਉਚਾਰਨ
  paže [cs]
 • bracito ਉਚਾਰਨ
  bracito [es]
 • aarm ਉਚਾਰਨ
  aarm [lb]
 • bracciu ਉਚਾਰਨ
  bracciu [co]
 • lipag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lipag [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ