ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Bright moon

Bright moon ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • akad ਉਚਾਰਨ akad [cs]
 • Kadi ਉਚਾਰਨ Kadi [de]
 • aklunem ਉਚਾਰਨ aklunem [ilo]
 • naslag ਉਚਾਰਨ naslag [nl]
 • nasipnget ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nasipnget [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lubongko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lubongko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • darasen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ darasen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • silawan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ silawan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mayaw-awan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mayaw-awan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ikeddeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikeddeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • silawmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ silawmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naumagen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naumagen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nanglaylay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nanglaylay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • indengam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ indengam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Un-unnoyko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Un-unnoyko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • palasbangem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palasbangem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nanglipaten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nanglipaten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ipaidam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ipaidam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ayatkon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayatkon [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Samsam-itek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Samsam-itek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naraniag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naraniag [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • danasem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ danasem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sangsangitko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sangsangitko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ