ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cardinales

cardinales ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • diez ਉਚਾਰਨ
  diez [es]
 • cero ਉਚਾਰਨ
  cero [es]
 • seis ਉਚਾਰਨ
  seis [es]
 • cinco ਉਚਾਰਨ
  cinco [es]
 • nueve ਉਚਾਰਨ
  nueve [es]
 • doce ਉਚਾਰਨ
  doce [es]
 • ocho ਉਚਾਰਨ
  ocho [es]
 • quince ਉਚਾਰਨ
  quince [es]
 • cuatro ਉਚਾਰਨ
  cuatro [es]
 • catorce ਉਚਾਰਨ
  catorce [es]
 • dieciséis ਉਚਾਰਨ
  dieciséis [es]
 • diecisiete ਉਚਾਰਨ
  diecisiete [es]
 • diecinueve ਉਚਾਰਨ
  diecinueve [es]
 • dieciocho ਉਚਾਰਨ
  dieciocho [es]
 • trece ਉਚਾਰਨ
  trece [es]
 • doscientos ਉਚਾਰਨ
  doscientos [es]
 • trelce ਉਚਾਰਨ
  trelce [ast]
 • venti mil ਉਚਾਰਨ
  venti mil [ast]
 • trenta y un ਉਚਾਰਨ
  trenta y un [ast]
 • doscientes ਉਚਾਰਨ
  doscientes [ast]
 • trenta mil ਉਚਾਰਨ
  trenta mil [ast]
 • trenta y dos ਉਚਾਰਨ
  trenta y dos [ast]