ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cardinales

cardinales ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • diez ਉਚਾਰਨ diez [es]
 • cero ਉਚਾਰਨ cero [es]
 • seis ਉਚਾਰਨ seis [es]
 • nueve ਉਚਾਰਨ nueve [es]
 • cinco ਉਚਾਰਨ cinco [es]
 • doce ਉਚਾਰਨ doce [es]
 • ocho ਉਚਾਰਨ ocho [es]
 • quince ਉਚਾਰਨ quince [es]
 • cuatro ਉਚਾਰਨ cuatro [es]
 • catorce ਉਚਾਰਨ catorce [es]
 • dieciséis ਉਚਾਰਨ dieciséis [es]
 • diecisiete ਉਚਾਰਨ diecisiete [es]
 • diecinueve ਉਚਾਰਨ diecinueve [es]
 • dieciocho ਉਚਾਰਨ dieciocho [es]
 • trece ਉਚਾਰਨ trece [es]
 • doscientos ਉਚਾਰਨ doscientos [es]
 • trelce ਉਚਾਰਨ trelce [ast]
 • venti mil ਉਚਾਰਨ venti mil [ast]
 • trenta y un ਉਚਾਰਨ trenta y un [ast]
 • doscientes ਉਚਾਰਨ doscientes [ast]
 • trenta mil ਉਚਾਰਨ trenta mil [ast]
 • trenta y dos ਉਚਾਰਨ trenta y dos [ast]