ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

chemical element

chemical element ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • iron ਉਚਾਰਨ iron [en]
 • chrome ਉਚਾਰਨ chrome [en]
 • silver ਉਚਾਰਨ silver [en]
 • gold ਉਚਾਰਨ gold [en]
 • lithium ਉਚਾਰਨ lithium [en]
 • Einstein ਉਚਾਰਨ Einstein [de]
 • ouro ਉਚਾਰਨ ouro [pt]
 • fósforo ਉਚਾਰਨ fósforo [es]
 • hydrogen ਉਚਾਰਨ hydrogen [en]
 • palladium ਉਚਾਰਨ palladium [en]
 • sink ਉਚਾਰਨ sink [en]
 • oxygen ਉਚਾਰਨ oxygen [en]
 • rádio ਉਚਾਰਨ rádio [pt]
 • radon ਉਚਾਰਨ radon [fr]
 • ferro ਉਚਾਰਨ ferro [pt]
 • beryl ਉਚਾਰਨ beryl [en]
 • hierro ਉਚਾਰਨ hierro [es]
 • airgead ਉਚਾਰਨ airgead [ga]
 • calcium ਉਚਾਰਨ calcium [en]
 • zinco ਉਚਾਰਨ zinco [pt]
 • mis ਉਚਾਰਨ mis [fr]
 • Calcio ਉਚਾਰਨ Calcio [it]
 • helium ਉਚਾਰਨ helium [en]
 • Horn ਉਚਾਰਨ Horn [en]
 • magnesium ਉਚਾਰਨ magnesium [en]
 • neon ਉਚਾਰਨ neon [en]
 • серебро ਉਚਾਰਨ серебро [ru]
 • Eli ਉਚਾਰਨ Eli [fi]
 • Rutherford ਉਚਾਰਨ Rutherford [en]
 • silicon ਉਚਾਰਨ silicon [en]
 • Eir ਉਚਾਰਨ Eir [is]
 • Tina ਉਚਾਰਨ Tina [es]
 • Mercurio ਉਚਾਰਨ Mercurio [es]
 • tal ਉਚਾਰਨ tal [de]
 • fer ਉਚਾਰਨ fer [fr]
 • Silva ਉਚਾਰਨ Silva [pt]
 • Mercure ਉਚਾਰਨ Mercure [fr]
 • zinc ਉਚਾਰਨ zinc [fr]
 • platinum ਉਚਾਰਨ platinum [en]
 • fier ਉਚਾਰਨ fier [fr]
 • Nobel ਉਚਾਰਨ Nobel [pt]
 • jod ਉਚਾਰਨ jod [de]
 • tlen ਉਚਾਰਨ tlen [pl]
 • carbon ਉਚਾਰਨ carbon [en]
 • azufre ਉਚਾਰਨ azufre [es]
 • plata ਉਚਾਰਨ plata [es]
 • rod ਉਚਾਰਨ rod [da]
 • Roentgen ਉਚਾਰਨ Roentgen [en]
 • titanium ਉਚਾਰਨ titanium [en]
 • titan ਉਚਾਰਨ titan [en]
 • hel ਉਚਾਰਨ hel [nl]
 • selenium ਉਚਾਰਨ selenium [en]
 • Franc ਉਚਾਰਨ Franc [fr]
 • cobre ਉਚਾਰਨ cobre [es]
 • hidrógeno ਉਚਾਰਨ hidrógeno [es]
 • natur ਉਚਾਰਨ natur [de]
 • piombo ਉਚਾਰਨ piombo [it]
 • boar ਉਚਾਰਨ boar [en]
 • neptunium ਉਚਾਰਨ neptunium [en]
 • золото ਉਚਾਰਨ золото [ru]
 • potassium ਉਚਾਰਨ potassium [en]
 • fosfor ਉਚਾਰਨ fosfor [tt]
 • índio ਉਚਾਰਨ índio [pt]
 • níquel ਉਚਾਰਨ níquel [pt]
 • plutonium ਉਚਾਰਨ plutonium [en]
 • estanho ਉਚਾਰਨ estanho [pt]
 • Бром ਉਚਾਰਨ Бром [ru]
 • curium ਉਚਾਰਨ curium [en]
 • boron ਉਚਾਰਨ boron [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ indium [en]
 • uranium ਉਚਾਰਨ uranium [en]
 • argento ਉਚਾਰਨ argento [it]
 • fluor ਉਚਾਰਨ fluor [da]
 • 錫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • beryllium ਉਚਾਰਨ beryllium [en]
 • polonium ਉਚਾਰਨ polonium [en]
 • аргон ਉਚਾਰਨ аргон [ru]
 • rhodium ਉਚਾਰਨ rhodium [en]
 • хлор ਉਚਾਰਨ хлор [ru]
 • фосфор ਉਚਾਰਨ фосфор [ru]
 • деши ਉਚਾਰਨ деши [ce]
 • selen ਉਚਾਰਨ selen [de]
 • Koper ਉਚਾਰਨ Koper [af]
 • Eisen ਉਚਾਰਨ Eisen [de]
 • kobalt ਉਚਾਰਨ kobalt [de]
 • Хром ਉਚਾਰਨ Хром [tt]
 • fermium ਉਚਾਰਨ fermium [fr]
 • strontium ਉਚਾਰਨ strontium [en]
 • oxígeno ਉਚਾਰਨ oxígeno [es]
 • Arsen ਉਚਾਰਨ Arsen [de]
 • nitrogen ਉਚਾਰਨ nitrogen [en]
 • rutherfordium ਉਚਾਰਨ rutherfordium [en]
 • terbium ਉਚਾਰਨ terbium [en]
 • actinium ਉਚਾਰਨ actinium [en]
 • brom ਉਚਾਰਨ brom [da]
 • azoto ਉਚਾਰਨ azoto [it]
 • wolframio ਉਚਾਰਨ wolframio [it]
 • gallium ਉਚਾਰਨ gallium [en]
 • iridium ਉਚਾਰਨ iridium [en]
 • cobalt ਉਚਾਰਨ cobalt [en]