ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

chemical element

chemical element ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • iron ਉਚਾਰਨ
  iron [en]
 • chrome ਉਚਾਰਨ
  chrome [en]
 • silver ਉਚਾਰਨ
  silver [en]
 • gold ਉਚਾਰਨ
  gold [en]
 • lithium ਉਚਾਰਨ
  lithium [en]
 • Einstein ਉਚਾਰਨ
  Einstein [de]
 • ouro ਉਚਾਰਨ
  ouro [pt]
 • fósforo ਉਚਾਰਨ
  fósforo [es]
 • hydrogen ਉਚਾਰਨ
  hydrogen [en]
 • palladium ਉਚਾਰਨ
  palladium [en]
 • sink ਉਚਾਰਨ
  sink [en]
 • oxygen ਉਚਾਰਨ
  oxygen [en]
 • rádio ਉਚਾਰਨ
  rádio [pt]
 • radon ਉਚਾਰਨ
  radon [fr]
 • beryl ਉਚਾਰਨ
  beryl [en]
 • ferro ਉਚਾਰਨ
  ferro [pt]
 • airgead ਉਚਾਰਨ
  airgead [ga]
 • hierro ਉਚਾਰਨ
  hierro [es]
 • calcium ਉਚਾਰਨ
  calcium [en]
 • zinco ਉਚਾਰਨ
  zinco [pt]
 • mis ਉਚਾਰਨ
  mis [fr]
 • Calcio ਉਚਾਰਨ
  Calcio [it]
 • helium ਉਚਾਰਨ
  helium [en]
 • Horn ਉਚਾਰਨ
  Horn [en]
 • Eli ਉਚਾਰਨ
  Eli [fi]
 • Rutherford ਉਚਾਰਨ
  Rutherford [en]
 • magnesium ਉਚਾਰਨ
  magnesium [en]
 • neon ਉਚਾਰਨ
  neon [en]
 • серебро ਉਚਾਰਨ
  серебро [ru]
 • Eir ਉਚਾਰਨ
  Eir [is]
 • silicon ਉਚਾਰਨ
  silicon [en]
 • Tina ਉਚਾਰਨ
  Tina [es]
 • Mercurio ਉਚਾਰਨ
  Mercurio [es]
 • Silva ਉਚਾਰਨ
  Silva [pt]
 • tal ਉਚਾਰਨ
  tal [de]
 • fer ਉਚਾਰਨ
  fer [fr]
 • Mercure ਉਚਾਰਨ
  Mercure [fr]
 • zinc ਉਚਾਰਨ
  zinc [fr]
 • platinum ਉਚਾਰਨ
  platinum [en]
 • fier ਉਚਾਰਨ
  fier [fr]
 • Nobel ਉਚਾਰਨ
  Nobel [pt]
 • jod ਉਚਾਰਨ
  jod [de]
 • carbon ਉਚਾਰਨ
  carbon [en]
 • tlen ਉਚਾਰਨ
  tlen [pl]
 • Roentgen ਉਚਾਰਨ
  Roentgen [en]
 • plata ਉਚਾਰਨ
  plata [es]
 • rod ਉਚਾਰਨ
  rod [da]
 • azufre ਉਚਾਰਨ
  azufre [es]
 • titanium ਉਚਾਰਨ
  titanium [en]
 • titan ਉਚਾਰਨ
  titan [en]
 • Franc ਉਚਾਰਨ
  Franc [fr]
 • hel ਉਚਾਰਨ
  hel [nl]
 • selenium ਉਚਾਰਨ
  selenium [en]
 • cobre ਉਚਾਰਨ
  cobre [es]
 • natur ਉਚਾਰਨ
  natur [de]
 • hidrógeno ਉਚਾਰਨ
  hidrógeno [es]
 • boar ਉਚਾਰਨ
  boar [en]
 • piombo ਉਚਾਰਨ
  piombo [it]
 • золото ਉਚਾਰਨ
  золото [ru]
 • potassium ਉਚਾਰਨ
  potassium [en]
 • neptunium ਉਚਾਰਨ
  neptunium [en]
 • fosfor ਉਚਾਰਨ
  fosfor [tt]
 • índio ਉਚਾਰਨ
  índio [pt]
 • plutonium ਉਚਾਰਨ
  plutonium [en]
 • níquel ਉਚਾਰਨ
  níquel [pt]
 • estanho ਉਚਾਰਨ
  estanho [pt]
 • Бром ਉਚਾਰਨ
  Бром [ru]
 • boron ਉਚਾਰਨ
  boron [en]
 • curium ਉਚਾਰਨ
  curium [en]
 • beryllium ਉਚਾਰਨ
  beryllium [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ
  indium [en]
 • uranium ਉਚਾਰਨ
  uranium [en]
 • argento ਉਚਾਰਨ
  argento [it]
 • fluor ਉਚਾਰਨ
  fluor [da]
 • 錫 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • polonium ਉਚਾਰਨ
  polonium [en]
 • rhodium ਉਚਾਰਨ
  rhodium [en]
 • аргон ਉਚਾਰਨ
  аргон [ru]
 • хлор ਉਚਾਰਨ
  хлор [ru]
 • selen ਉਚਾਰਨ
  selen [de]
 • Koper ਉਚਾਰਨ
  Koper [af]
 • фосфор ਉਚਾਰਨ
  фосфор [ru]
 • деши ਉਚਾਰਨ
  деши [ce]
 • nitrogen ਉਚਾਰਨ
  nitrogen [en]
 • Eisen ਉਚਾਰਨ
  Eisen [de]
 • Arsen ਉਚਾਰਨ
  Arsen [de]
 • kobalt ਉਚਾਰਨ
  kobalt [de]
 • Хром ਉਚਾਰਨ
  Хром [tt]
 • strontium ਉਚਾਰਨ
  strontium [en]
 • fermium ਉਚਾਰਨ
  fermium [fr]
 • oxígeno ਉਚਾਰਨ
  oxígeno [es]
 • rutherfordium ਉਚਾਰਨ
  rutherfordium [en]
 • terbium ਉਚਾਰਨ
  terbium [en]
 • actinium ਉਚਾਰਨ
  actinium [en]
 • cobalt ਉਚਾਰਨ
  cobalt [en]
 • groom ਉਚਾਰਨ
  groom [en]
 • brom ਉਚਾਰਨ
  brom [da]
 • gallium ਉਚਾਰਨ
  gallium [en]
 • azoto ਉਚਾਰਨ
  azoto [it]
 • wolframio ਉਚਾਰਨ
  wolframio [it]