ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

chimical element

chimical element ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 銀 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 氧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 系 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鋁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鎳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鋅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 溴 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 銅 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 磷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鎘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氟 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 維生素 ਉਚਾਰਨ 維生素 [wuu]
 • 锿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 碘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 镤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 砷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鈾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 氙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鉀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鎂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 汞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 氪 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 硒 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鎵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 錳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 镨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鋇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 钆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氯 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鏑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鉻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鑭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 钬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鍶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 镅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鍺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 錒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 铽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 铹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鐨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鉑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 钷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 矽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 錸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 硫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 銦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 锎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鍆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 锝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 钚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 锫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉺 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鎢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鋨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鋦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 镥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銣鍶 ਉਚਾਰਨ 銣鍶 [zh]
 • 鈧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鈰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 氡 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 锘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 铥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鋯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 镎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 碲 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 銫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 砹 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • ununoctio ਉਚਾਰਨ ununoctio [it]