ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ciencia

ciencia ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • corazón ਉਚਾਰਨ
  corazón [es]
 • arroz ਉਚਾਰਨ
  arroz [es]
 • gato ਉਚਾਰਨ
  gato [es]
 • bonito ਉਚਾਰਨ
  bonito [es]
 • peixe ਉਚਾਰਨ
  peixe [pt]
 • pole ਉਚਾਰਨ
  pole [en]
 • Madeira ਉਚਾਰਨ
  Madeira [pt]
 • terremoto ਉਚਾਰਨ
  terremoto [it]
 • scienza ਉਚਾਰਨ
  scienza [it]
 • cebra ਉਚਾਰਨ
  cebra [es]
 • radar ਉਚਾਰਨ
  radar [en]
 • memoria ਉਚਾਰਨ
  memoria [es]
 • caracol ਉਚਾਰਨ
  caracol [es]
 • mineral ਉਚਾਰਨ
  mineral [en]
 • acuático ਉਚਾਰਨ
  acuático [es]
 • maremoto ਉਚਾਰਨ
  maremoto [es]
 • hipopótamo ਉਚਾਰਨ
  hipopótamo [es]
 • río ਉਚਾਰਨ
  río [es]
 • cristal ਉਚਾਰਨ
  cristal [es]
 • rinoceronte ਉਚਾਰਨ
  rinoceronte [it]
 • lagarto ਉਚਾਰਨ
  lagarto [es]
 • algodón ਉਚਾਰਨ
  algodón [es]
 • papagaio ਉਚਾਰਨ
  papagaio [pt]
 • molecular ਉਚਾਰਨ
  molecular [en]
 • Lagos ਉਚਾਰਨ
  Lagos [en]
 • Atún ਉਚਾਰਨ
  Atún [es]
 • uva ਉਚਾਰਨ
  uva [es]
 • trigo ਉਚਾਰਨ
  trigo [es]
 • Ostra ਉਚਾਰਨ
  Ostra [pt]
 • vento ਉਚਾਰਨ
  vento [it]
 • Tapir ਉਚਾਰਨ
  Tapir [en]
 • ajedrez ਉਚਾਰਨ
  ajedrez [es]
 • fallas ਉਚਾਰਨ
  fallas [es]
 • clima ਉਚਾਰਨ
  clima [es]
 • lobo ਉਚਾਰਨ
  lobo [gl]
 • planta ਉਚਾਰਨ
  planta [es]
 • composición ਉਚਾਰਨ
  composición [es]
 • Salmón ਉਚਾਰਨ
  Salmón [es]
 • cobre ਉਚਾਰਨ
  cobre [es]
 • estómago ਉਚਾਰਨ
  estómago [es]
 • meteorología ਉਚਾਰਨ
  meteorología [es]
 • avestruz ਉਚਾਰਨ
  avestruz [es]
 • petróleo ਉਚਾਰਨ
  petróleo [es]
 • Large Hadron Collider ਉਚਾਰਨ
  Large Hadron Collider [en]
 • foca ਉਚਾਰਨ
  foca [it]
 • montañas ਉਚਾਰਨ
  montañas [es]
 • medio ambiente ਉਚਾਰਨ
  medio ambiente [es]
 • ganso ਉਚਾਰਨ
  ganso [es]
 • especie ਉਚਾਰਨ
  especie [es]
 • arquitectura ਉਚਾਰਨ
  arquitectura [es]
 • arrecifes de coral ਉਚਾਰਨ
  arrecifes de coral [es]
 • humano ਉਚਾਰਨ
  humano [es]
 • volcán ਉਚਾਰਨ
  volcán [es]
 • morsa ਉਚਾਰਨ
  morsa [it]
 • bioquímica ਉਚਾਰਨ
  bioquímica [es]
 • chimpancé ਉਚਾਰਨ
  chimpancé [es]
 • mamífero ਉਚਾਰਨ
  mamífero [es]
 • vulcanismo ਉਚਾਰਨ
  vulcanismo [es]
 • Lapa ਉਚਾਰਨ
  Lapa [es]
 • lumbar ਉਚਾਰਨ
  lumbar [en]
 • ovos ਉਚਾਰਨ
  ovos [pt]
 • biología ਉਚਾਰਨ
  biología [es]
 • cobra ਉਚਾਰਨ
  cobra [pt]
 • alimento ਉਚਾਰਨ
  alimento [es]
 • célula ਉਚਾਰਨ
  célula [es]
 • gato montés ਉਚਾਰਨ
  gato montés [es]
 • ciencias ਉਚਾਰਨ
  ciencias [es]
 • colibrí ਉਚਾਰਨ
  colibrí [es]
 • ambiente ਉਚਾਰਨ
  ambiente [pt]
 • útero ਉਚਾਰਨ
  útero [es]
 • litosfera ਉਚਾਰਨ
  litosfera [es]
 • mula ਉਚਾਰਨ
  mula [ca]
 • agricultura ਉਚਾਰਨ
  agricultura [pt]
 • corno ਉਚਾਰਨ
  corno [es]
 • rola ਉਚਾਰਨ
  rola [pt]
 • cacatúa ਉਚਾਰਨ
  cacatúa [es]
 • prototipo ਉਚਾਰਨ
  prototipo [es]
 • feto ਉਚਾਰਨ
  feto [es]
 • camelo ਉਚਾਰਨ
  camelo [pt]
 • Aves ਉਚਾਰਨ
  Aves [en]
 • hábitat ਉਚਾਰਨ
  hábitat [es]
 • Cachalote ਉਚਾਰਨ
  Cachalote [gl]
 • faisán ਉਚਾਰਨ
  faisán [es]
 • ser humano ਉਚਾਰਨ
  ser humano [es]
 • tabaco ਉਚਾਰਨ
  tabaco [es]
 • cloaca ਉਚਾਰਨ
  cloaca [es]
 • vertebrados ਉਚਾਰਨ
  vertebrados [es]
 • pelícano ਉਚਾਰਨ
  pelícano [es]
 • lagartixa ਉਚਾਰਨ
  lagartixa [pt]
 • Γαῖα ਉਚਾਰਨ
  Γαῖα [grc]
 • suor ਉਚਾਰਨ
  suor [pt]
 • interactiva ਉਚਾਰਨ
  interactiva [es]
 • cebada ਉਚਾਰਨ
  cebada [es]
 • biotopo ਉਚਾਰਨ
  biotopo [it]
 • observable ਉਚਾਰਨ
  observable [es]
 • ozono ਉਚਾਰਨ
  ozono [it]
 • comportamento ਉਚਾਰਨ
  comportamento [it]
 • pelos ਉਚਾਰਨ
  pelos [pt]
 • estrutura ਉਚਾਰਨ
  estrutura [pt]
 • orangután ਉਚਾਰਨ
  orangután [es]