ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

completely

completely ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ