ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjunction

conjunction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • either ਉਚਾਰਨ
  either [en]
 • although ਉਚਾਰਨ
  although [en]
 • for ਉਚਾਰਨ
  for [en]
 • and ਉਚਾਰਨ
  and [en]
 • but ਉਚਾਰਨ
  but [en]
 • because ਉਚਾਰਨ
  because [en]
 • why ਉਚਾਰਨ
  why [en]
 • being ਉਚਾਰਨ
  being [en]
 • whether ਉਚਾਰਨ
  whether [en]
 • só ਉਚਾਰਨ
  [pt]
 • che ਉਚਾਰਨ
  che [it]
 • nor ਉਚਾਰਨ
  nor [en]
 • therefore ਉਚਾਰਨ
  therefore [en]
 • 例えば ਉਚਾਰਨ
  例えば [ja]
 • しかし ਉਚਾਰਨ
  しかし [ja]
 • ach ਉਚਾਰਨ
  ach [de]
 • つまり ਉਚਾਰਨ
  つまり [ja]
 • でも ਉਚਾਰਨ
  でも [ja]
 • 実は ਉਚਾਰਨ
  実は [ja]
 • whither ਉਚਾਰਨ
  whither [en]
 • また ਉਚਾਰਨ
  また [ja]
 • ところで ਉਚਾਰਨ
  ところで [ja]
 • cependant ਉਚਾਰਨ
  cependant [fr]
 • và ਉਚਾਰਨ
  [vi]
 • けれど ਉਚਾਰਨ
  けれど [ja]
 • seeing ਉਚਾਰਨ
  seeing [en]
 • よって ਉਚਾਰਨ
  よって [ja]
 • ako ਉਚਾਰਨ
  ako [tl]
 • だって ਉਚਾਰਨ
  だって [ja]
 • с ਉਚਾਰਨ
  с [ru]
 • eller ਉਚਾਰਨ
  eller [sv]
 • aa ਉਚਾਰਨ
  aa [ngh]
 • 然して ਉਚਾਰਨ
  然して [ja]
 • như ਉਚਾਰਨ
  như [vi]
 • oo ਉਚਾਰਨ
  oo [tl]
 • 況且 ਉਚਾਰਨ
  況且 [nan]
 • だから ਉਚਾਰਨ
  だから [ja]
 • qua ਉਚਾਰਨ
  qua [it]
 • では ਉਚਾਰਨ
  では [ja]
 • 还有 ਉਚਾਰਨ
  还有 [yue]
 • だけど ਉਚਾਰਨ
  だけど [ja]
 • さらに ਉਚਾਰਨ
  さらに [ja]
 • そもそも ਉਚਾਰਨ
  そもそも [ja]
 • けど ਉਚਾਰਨ
  けど [ja]
 • zoals ਉਚਾਰਨ
  zoals [nl]
 • または ਉਚਾਰਨ
  または [ja]
 • そこで ਉਚਾਰਨ
  そこで [ja]
 • そして ਉਚਾਰਨ
  そして [ja]
 • לכן ਉਚਾਰਨ
  לכן [he]
 • nego ਉਚਾਰਨ
  nego [pt]
 • さて ਉਚਾਰਨ
  さて [ja]
 • همچنین ਉਚਾਰਨ
  همچنین [fa]
 • それでは ਉਚਾਰਨ
  それでは [ja]
 • nó ਉਚਾਰਨ
  [vi]
 • けれども ਉਚਾਰਨ
  けれども [ja]
 • mada ਉਚਾਰਨ
  mada [ja]
 • なぜなら ਉਚਾਰਨ
  なぜなら [ja]
 • dok ਉਚਾਰਨ
  dok [bs]
 • ほな ਉਚਾਰਨ
  ほな [ja]
 • 尚 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • sīcut ਉਚਾਰਨ
  sīcut [la]
 • اگر ਉਚਾਰਨ
  اگر [fa]
 • ただ ਉਚਾਰਨ
  ただ [ja]
 • そしたら ਉਚਾਰਨ
  そしたら [ja]
 • sinon ਉਚਾਰਨ
  sinon [fr]
 • ini ਉਚਾਰਨ
  ini [ind]
 • hvis ਉਚਾਰਨ
  hvis [da]
 • だが ਉਚਾਰਨ
  だが [ja]
 • したがって ਉਚਾਰਨ
  したがって [ja]
 • 故に ਉਚਾਰਨ
  故に [ja]
 • 要するに ਉਚਾਰਨ
  要するに [ja]
 • hanga ਉਚਾਰਨ
  hanga [fo]
 • dá ਉਚਾਰਨ
  [pt]
 • ili ਉਚਾਰਨ
  ili [eo]
 • ning ਉਚਾਰਨ
  ning [et]
 • それで ਉਚਾਰਨ
  それで [ja]
 • 即ち ਉਚਾਰਨ
  即ち [ja]
 • ちなみに ਉਚਾਰਨ
  ちなみに [ja]
 • それとも ਉਚਾਰਨ
  それとも [ja]
 • 復 (また) ਉਚਾਰਨ
  復 (また) [ja]
 • それに ਉਚਾਰਨ
  それに [ja]
 • にもかかわらず ਉਚਾਰਨ
  にもかかわらず [ja]
 • chaque fois que ਉਚਾਰਨ
  chaque fois que [fr]
 • Ond ਉਚਾਰਨ
  Ond [da]
 • すなわち ਉਚਾਰਨ
  すなわち [ja]
 • とにかく ਉਚਾਰਨ
  とにかく [ja]
 • ačkoli ਉਚਾਰਨ
  ačkoli [cs]
 • それでも ਉਚਾਰਨ
  それでも [ja]
 • kao ਉਚਾਰਨ
  kao [haw]
 • 但し ਉਚਾਰਨ
  但し [ja]
 • それなのに ਉਚਾਰਨ
  それなのに [ja]
 • makar ਉਚਾਰਨ
  makar [sv]
 • niti ਉਚਾਰਨ
  niti [la]
 • すると ਉਚਾਰਨ
  すると [ja]
 • والا ਉਚਾਰਨ
  والا [fa]
 • ná ਉਚਾਰਨ
  [ga]
 • しかも ਉਚਾਰਨ
  しかも [ja]
 • poněvadž ਉਚਾਰਨ
  poněvadž [cs]
 • ただし ਉਚਾਰਨ
  ただし [ja]
 • それから ਉਚਾਰਨ
  それから [ja]