ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

contractions

contractions ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • can't ਉਚਾਰਨ can't [en]
 • don't ਉਚਾਰਨ don't [en]
 • you're ਉਚਾਰਨ you're [en]
 • ain't ਉਚਾਰਨ ain't [en]
 • y'all ਉਚਾਰਨ y'all [en]
 • I'm ਉਚਾਰਨ I'm [en]
 • you'll ਉਚਾਰਨ you'll [en]
 • we're ਉਚਾਰਨ we're [en]
 • aren't ਉਚਾਰਨ aren't [en]
 • they're ਉਚਾਰਨ they're [en]
 • I've ਉਚਾਰਨ I've [en]
 • isn't ਉਚਾਰਨ isn't [en]
 • there's ਉਚਾਰਨ there's [en]
 • wouldn't ਉਚਾਰਨ wouldn't [en]
 • I'll ਉਚਾਰਨ I'll [en]
 • didn't ਉਚਾਰਨ didn't [en]
 • zoo ਉਚਾਰਨ zoo [en]
 • won't ਉਚਾਰਨ won't [en]
 • gotta ਉਚਾਰਨ gotta [en]
 • gonna ਉਚਾਰਨ gonna [en]
 • that's ਉਚਾਰਨ that's [en]
 • o'clock ਉਚਾਰਨ o'clock [en]
 • loco ਉਚਾਰਨ loco [la]
 • ma'am ਉਚਾਰਨ ma'am [en]
 • you've ਉਚਾਰਨ you've [en]
 • y'all'd've ਉਚਾਰਨ y'all'd've [en]
 • weren't ਉਚਾਰਨ weren't [en]
 • must've ਉਚਾਰਨ must've [en]
 • they'll ਉਚਾਰਨ they'll [en]
 • I'd ਉਚਾਰਨ I'd [en]
 • doesn't ਉਚਾਰਨ doesn't [en]
 • wasn't ਉਚਾਰਨ wasn't [en]
 • couldn't ਉਚਾਰਨ couldn't [en]
 • cosplay ਉਚਾਰਨ cosplay [en]
 • there're ਉਚਾਰਨ there're [en]
 • would've ਉਚਾਰਨ would've [en]
 • it'll ਉਚਾਰਨ it'll [en]
 • hadn't ਉਚਾਰਨ hadn't [en]
 • vet ਉਚਾਰਨ vet [en]
 • shouldn't ਉਚਾਰਨ shouldn't [en]
 • we'll ਉਚਾਰਨ we'll [en]
 • she's ਉਚਾਰਨ she's [en]
 • what's ਉਚਾਰਨ what's [en]
 • 'twas ਉਚਾਰਨ 'twas [en]
 • it'd ਉਚਾਰਨ it'd [en]
 • he's ਉਚਾਰਨ he's [en]
 • that'll ਉਚਾਰਨ that'll [en]
 • they’ve ਉਚਾਰਨ they’ve [en]
 • haven't ਉਚਾਰਨ haven't [en]
 • what're ਉਚਾਰਨ what're [en]
 • we've ਉਚਾਰਨ we've [en]
 • might've ਉਚਾਰਨ might've [en]
 • you'd ਉਚਾਰਨ you'd [en]
 • sax ਉਚਾਰਨ sax [en]
 • wanna ਉਚਾਰਨ wanna [en]
 • what'd ਉਚਾਰਨ what'd [en]
 • could've ਉਚਾਰਨ could've [en]
 • that'd ਉਚਾਰਨ that'd [en]
 • hasn't ਉਚਾਰਨ hasn't [en]
 • who's ਉਚਾਰਨ who's [en]
 • what've ਉਚਾਰਨ what've [en]
 • mustn't ਉਚਾਰਨ mustn't [en]
 • should've ਉਚਾਰਨ should've [en]
 • who'll ਉਚਾਰਨ who'll [en]
 • shouldn't've ਉਚਾਰਨ shouldn't've [en]
 • talc ਉਚਾਰਨ talc [fr]
 • I'd've ਉਚਾਰਨ I'd've [en]
 • shan't ਉਚਾਰਨ shan't [en]
 • she'll ਉਚਾਰਨ she'll [en]
 • it's ਉਚਾਰਨ it's [en]
 • wouldn't've ਉਚਾਰਨ wouldn't've [en]
 • bios ਉਚਾਰਨ bios [en]
 • how'd ਉਚਾਰਨ how'd [en]
 • prenup ਉਚਾਰਨ prenup [en]
 • couldn't've ਉਚਾਰਨ couldn't've [en]
 • who'd ਉਚਾਰਨ who'd [en]
 • Indie ਉਚਾਰਨ Indie [pl]
 • what'll ਉਚਾਰਨ what'll [en]
 • you'd've ਉਚਾਰਨ you'd've [en]
 • there'd ਉਚਾਰਨ there'd [en]
 • they'd ਉਚਾਰਨ they'd [en]
 • we'd've ਉਚਾਰਨ we'd've [en]
 • I'mma ਉਚਾਰਨ I'mma [en]
 • cuppa ਉਚਾਰਨ cuppa [en]
 • reverb ਉਚਾਰਨ reverb [en]
 • Di (name) ਉਚਾਰਨ Di (name) [en]
 • oughtn't ਉਚਾਰਨ oughtn't [en]
 • he'll ਉਚਾਰਨ he'll [en]
 • amn't ਉਚਾਰਨ amn't [en]
 • hubby ਉਚਾਰਨ hubby [en]
 • telecom ਉਚਾਰਨ telecom [en]
 • how's ਉਚਾਰਨ how's [en]
 • mightn't ਉਚਾਰਨ mightn't [en]
 • sth ਉਚਾਰਨ sth [en]
 • East Mids ਉਚਾਰਨ East Mids [en]
 • she'd ਉਚਾਰਨ she'd [en]
 • prezzie ਉਚਾਰਨ prezzie [en]
 • we'd ਉਚਾਰਨ we'd [en]
 • prep ਉਚਾਰਨ prep [en]
 • synth ਉਚਾਰਨ synth [en]