ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

currency unit

currency unit ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • reais ਉਚਾਰਨ reais [pt]
 • Bitcoin ਉਚਾਰਨ Bitcoin [en]
 • forint ਉਚਾਰਨ forint [hu]
 • $ ਉਚਾਰਨ $ [en]
 • 円 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • quetzal ਉਚਾਰਨ quetzal [es]
 • ₴ ਉਚਾਰਨ [uk]
 • 圓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₩ ਉਚਾਰਨ [en]
 • שקל, שֶׁקֶל ਉਚਾਰਨ שקל, שֶׁקֶל [he]
 • ₲ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₦ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₮ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₫ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₭ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₱ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₺ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₪ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₧ ਉਚਾਰਨ [es]
 • ₸ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₽ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₵ ਉਚਾਰਨ [da]
 • 五百円玉 ਉਚਾਰਨ 五百円玉 [ja]
 • 二重敬語 ਉਚਾਰਨ 二重敬語 [ja]
 • ₻ ਉਚਾਰਨ [da]
 • £ (Livre Sterling) ਉਚਾਰਨ £ (Livre Sterling) [fr]
 • ₼ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ¥ (Yen) ਉਚਾਰਨ ¥ (Yen) [fr]