ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cyfra

cyfra ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 1 ਉਚਾਰਨ 1 [cs]
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2 [de]
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5 [en]
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8 [es]
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4 [en]
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3 [en]
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7 [en]
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6 [yue]
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9 [fr]
 • pięć ਉਚਾਰਨ pięć [pl]
 • jeden ਉਚਾਰਨ jeden [de]
 • dziewięć ਉਚਾਰਨ dziewięć [pl]
 • siedem ਉਚਾਰਨ siedem [pl]
 • sześć ਉਚਾਰਨ sześć [pl]
 • osiem ਉਚਾਰਨ osiem [pl]
 • dwa ਉਚਾਰਨ dwa [pl]
 • IX ਉਚਾਰਨ IX [pl]
 • przeczytać ਉਚਾਰਨ przeczytać [pl]
 • 1 (jeden) ਉਚਾਰਨ 1 (jeden) [pl]
 • szóstka ਉਚਾਰਨ szóstka [pl]
 • VII ਉਚਾਰਨ VII [pl]
 • 2 (dwa) ਉਚਾਰਨ 2 (dwa) [pl]
 • dziewiątka ਉਚਾਰਨ dziewiątka [pl]
 • jednym ਉਚਾਰਨ jednym [pl]
 • cyfrowa ਉਚਾਰਨ cyfrowa [pl]
 • odwrócona ਉਚਾਰਨ odwrócona [pl]
 • cyfryzacja ਉਚਾਰਨ cyfryzacja [pl]
 • cyfry arabskie ਉਚਾਰਨ cyfry arabskie [pl]
 • piątka ਉਚਾਰਨ piątka [pl]
 • cyfrowo ਉਚਾਰਨ cyfrowo [pl]
 • trzema - trzyma ਉਚਾਰਨ trzema - trzyma [pl]
 • dwucyfrówka ਉਚਾਰਨ dwucyfrówka [pl]