ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

dear

dear ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • minou ਉਚਾਰਨ minou [fr]
 • cariad ਉਚਾਰਨ cariad [cy]
 • kallis ਉਚਾਰਨ kallis [fi]
 • إحباب ਉਚਾਰਨ إحباب [ar]
 • καημένος ਉਚਾਰਨ καημένος [el]
 • יקירה ਉਚਾਰਨ יקירה [he]
 • drogi ਉਚਾਰਨ drogi [pl]
 • मोग्गचे ਉਚਾਰਨ मोग्गचे [gom]
 • اری ਉਚਾਰਨ اری [ur]
 • ukochanego ਉਚਾਰਨ ukochanego [pl]
 • بَنّو ਉਚਾਰਨ بَنّو [ur]
 • سجنا ਉਚਾਰਨ سجنا [ur]
 • प्रीतिचे ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ प्रीतिचे [gom] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aalajangeqqitassanngortitsineq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aalajangeqqitassanngortitsineq [kl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ