ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

digit

digit ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 1 ਉਚਾਰਨ 1 [cs]
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2 [fr]
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5 [en]
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8 [es]
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4 [en]
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3 [en]
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7 [en]
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6 [de]
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9 [fr]
 • pięć ਉਚਾਰਨ pięć [pl]
 • cztery ਉਚਾਰਨ cztery [pl]
 • dziewięć ਉਚਾਰਨ dziewięć [pl]
 • osiem ਉਚਾਰਨ osiem [pl]
 • 1 (jeden) ਉਚਾਰਨ 1 (jeden) [pl]
 • 3 ( trzy) ਉਚਾਰਨ 3 ( trzy) [pl]
 • cyfrowa ਉਚਾਰਨ cyfrowa [pl]
 • jednym ਉਚਾਰਨ jednym [pl]
 • ろくせん ਉਚਾਰਨ ろくせん [ja]
 • trzema - trzyma ਉਚਾਰਨ trzema - trzyma [pl]
 • ろくせんはっぴゃく ਉਚਾਰਨ ろくせんはっぴゃく [ja]
 • ତିନି ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ତିନି [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଦୁଇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଦୁଇ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ପାଞ୍ଚ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ପାଞ୍ଚ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଏକ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଏକ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ଚାରି ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ଚାରି [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ